دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
دوشنبه ٠٤ تير ١٣٩٧ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

CURICULUM VITAE
Dr Mohammad Reza Mirzaei Abbasabadi

 

Personal Information
Name: Mohammad Reza
Surname: Mirzaei Abbasabadi
Local address: Imam Ali Blvd, Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS)
E-mail:MIRZAEEMR@GMAIL.COM

Educational Qualification:
1) Diploma in Natural Sciences, Rafsanjan Iran 1988(1369)
2) B.Sc. in Microbiology, Free University of Kerman, Iran, 1992(1373)
3) M.Sc. in Human Genetics from Tehran Medical University, Tehran Iran, 1996(1378)
4) PhD Student of Molecular Genetics, 2010(1388)

Research Skills:
• Cell Culture, Gene Cloning, Gene transfection (siRNA,miRNA,…)
• PCR and Real-Time PCR.
• Gene mutation detection methods (PCR-SSCP, DGGE, PGGE…)
• Cytogenetics (karyotype, Chromosomal banding...)

Projects:
1) The evaluation of fragile X syndrome (FXS) in schoolchildren with moderate mental retardation in Rafsanjan.
2) Preparation and purification of Yolk Immunoglobulin (IgY) anti-proteinase 3 (PR3) from egg yolk.
3) The evaluation of organophosphate pesticide poisoning used in agricultural on students of 7-12 years old in Rafsanjan villages during 2001-2002
4). the evaluation of organophosphate pesticide poisoning and its clinical administration in the workers spraying pistachios in Rafsanjan during 2002.
5) The effects of different percentage of the mixture of: copper, Molybdenum and selenium on: biochemical factors, memory, mutagenisity, neurodegeneration and eye disorder in Rats.
6) Evaluation of Oct-4B1 variant suppression effects on the apoptosis gene expressions profile in malignant brain tumor cell line (U-87MG).
7) Comparative effects of Inhibition and Overexpression of Oct-4B1 in gene expression profile of genes influences the cell pathway Stress and some cell parameters in Brain (U87MG), bladder (5637) and gastric (AGS) Tumor Cell Lines.
8) The survey of curcumine effects on OCT4 gene variants expression and gene expression profile of genes influences the cell pathway apoptosis in gasteric adenocarcinoma (AGS) cell line

Published Papers :
a) English
1- MR Mirzaei, P. Mehdipour, M. Atri, H. Timuri and GR. Asadi.Detection of mutation in P53 gene in exons 5 and 8 in patients of familial breast cancer by PCR-SSCP method .Rafsanjan Medical University journal.2003;1(2):119-125
2- MR Mirzaei, GR. Asadi, M. Mahmuodi, MR. Hajizadeh, M muosavi, AR Sayadi and H. Hosini. Evaluation of Fragile X Syndrome in moderate mental retardations in Rafsanjan city. Rafsanjan Medical University journal.2007; 5(1):17-22.
3 – GR Asadi Karam, MR Mirzaei, M- Mahmoodi, MJ. Rasaee, M.pooramir: Extraction and purificantion of anti-proteiney 3 (PR3) antibodies from egg youlk. Iranian Biochemical Journal.2005; 9(1):41-45.
4- H.Timuri, P. Mehdipuor, M. Atri and MR. Mirzaei. Detection of gene mutation in exones 3, 10 and 12 of BRCA1 gene in 30 patients of familial breast cancer. .Gorgan Medical University journal.2002; 3(8):19-24.
5- A. Jafarzadeh, M. KazemiArababadi, MR. Mirzaei, E. Rezazadeh.Occult hepatitis B virus infection among blood donors with antibodies to hepatitis B core antigen. ACTA MEDICA IRANICA. In press
6-M. Mahmoodi, MR. Hajizadeh, HR. Reshidinejad, GR.Asadikaram, M. Khaksari, MR. Mirzaei andN. Seyedi. Survey of changes in complete blood count and red cell indices of whole blood incubated invitro at different temperatures up to 48 hours. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2006; 18(1):17-21.
7-A.Jafarzadeh, R.Vazirinejad,GH.Hassanshahi, MA.Sajjadi and MR.Mirzaei. Evaluation of some immune system components in hyperthyroid women. Sabzevar Medical University journal.2007; 14(2):103-109.
8- Mohammad Kazemi Arababadi, Mohammad Reza Mirzaei, Ebrahim Rezazadeh Zarandi and Gholamhossein Hassanshahi. Analysis of d 32 mutation in CCR5 gene in breast cancer patients in Kerman province of Iran. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2009; 19 (70): 49-53. (In Persian).
9- Abdollah Jafarzadeh, Mohammad Kazemi Arababadi, Mohammad Reza Mirzaei and Abbasali Pourazar. Occult hepatitis B virus infection among blood donors with antibodies to hepatitis B core antigen. Acta Medica Iranica, 2008; 46 (1): 27-32.
10-Mohammad Kazemi Arababadi,Mohammad Reza Mirzaei,Seyed Mohammad Ali Sajadi,Gholamhasein Hasanshahi, Behzad Nasiri Ahmadabadi, Vajihe Akbarpour Salehabadi, Reza Derakhshan and Derek Kennedy. Interleukin (IL)-10 gene polymorphisms are associated with type 2 diabetes with and without nephropathy:A study of patients from the southeast region of Iran. Inflammation, 2011.

b) perisian

۱- محمد رضا میرزایی  , پروین مهدی پور, مرتضی عطری, حسین تیموری و غلامرضا اسدی کرم:‌ تعیین جهش در اگزونهای شماره 5 و 8 ژن 53P در مبتلایان به سرطان پستان فامیلی با روش غیر رادیو اکتیو PCR-SSCP . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال اول شماره 2 بهار 81 صفحات 119 تا 125.
۲- محمد رضا میرزایی، غلامرضا اسدی کرم ، مهدی محمودی ، محمد رضا حاجی زاده ، سید مهدی موسوی ، احمد رضا صیادی  و سید حبیب ا... حسینی:ارزیابی سندروم X شکننده در مبتلایان به عقب ماندگی ذهنی خفیف در شهرستان رفسنجان. . مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان سال پنجم، شماره اول، بهار 85 صفحات 17 تا 22.
۳- حسین تیموری, پروین مهدی پور, مرتضی عطری, محمد رضا میرزایی: ردیابی جهش در اگزونهای شماره 3, 10 و 12 ژن PRCA1  در 30 بیمار مبتلاء به سرطان پستان فامیلی . مجله علمی پژوهشی انشگاه علوم پزشکی گرگان. سال سوم, شماره 8، پائیز و زمستان 80، صفحات 19 تا 24.
۴- غلامحسین حسن شاهی، محمد رضا حاجی زاده، نازنین شیخ الا سلام، عبدا.. جعفر زاده، محمد رضا میرزایی، عباس صادقی و والن دیکسون.  بررسی بیان کموکین های CXC (SDF-1α وGro/KC ) در سلول های  هپاتومای H4 موش صحرایی در پاسخ به محرک های محیطی.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران. دوره هفدهم، شماره 57، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحات 32-41 .
۵- محمد رضا حاجی زاده، مهدی محمودی، محمد رضا میرزایی، غلامرضا اسدی کرم، احمد رضا صیادی، عباس صادقی و محمد خالقی: اثرات سودمند میوه نارس گیاه Momordica Charantia(MC)بر برخی پارامترهای  بیوشیمیایی در موش های ازمایشگاهی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی جهرم. دوره چهارم، شماره 4، بهار و تابستان 1386، صفحات16-20 .
۶- شکرا.. اثار، مهدی محمودی، محمد رضا حاجی زاده، جمیله طاهرنژاد، غلامرضا اسدی کرم، محمد مرادی و محمد رضا میرزایی: اثر ضد باکتریایی عصاره سیر بر برخی از باکتریهای مولد عفونت های پوستی انسان در محیط ازمایشگاه. مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی رفسنجان. سال اول، شماره دوم، زمستان 1385.
۷- اسدی کرم غلامرضا, میرزایی محمد رضا,  رسایی جواد, پور امیر مهدی, محمودی مهدی: جدا سازی و تخلیص ایمونوگلوبین Y (IgY) آنتی پروتئاز 3 (PR3) از زرده تخم مرغ. مقاله کامل چاپ شده در سومین کنگره بیوتکنولوژی مشهد – ایران 18 تا 21 شهریور ماه82.
۸- عبد ا... جعفرزاده، رضا وزیری نژاد،غلامحسین حسن شاهی، سید محمد علی سجادی ، محمد رضا میرزایی  و علی طاطی .ارزیابی بعضی از اجزای سیستم ایمنی در زنان هیپرتیروئید. . مجله علمی پژوهشی د انشگاه علوم پزشکی سبزوار.تابستان1386، دوره 14، شماره 2،صفحات  103تا 109.
۹- محمد کاظمی عرب‌آبادی، محمد رضا میرزایی، ابراهیم رضازاده زرندی ،غلامحسین حسن شاهی و محمد رضا وطنی باف. بررسی جهش دلتا 32 در ژن CCR5 بیماران مبتلا به سرطان پستان در شهرستان رفسنجان.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران.دوره نوزدهم شماره 70 خرداد و تیر سال 1388 صفحات 49 تا 53. 

Congress attended:
1 – Mirzaei MR., Mehdipoor P., Asadikaram GR.: Evaluation of P53 Gene Mutation in exones 5 and 8 by PCR-SSCP method in breast cancer. Poster Presented in 9th Asian-Pacific congress of clinical Biochemistry, 9-14 March 2002, Newdelhi, INDIA.
2- S. Asar, MR. Mirzaei and M. Musavi.  Evaluation of antagonistic effect of some bacterial normal flora of intestine with each other in different PH. Poster presented in the 5th international congress of Microbiology. January 2002, Ahvaz, Iran.
3 – Asadi Karam G. Mirzaei MR.  Rassaee MJ., Pouramir M., Mahmoodi M.: Preparation and Purification of anti-proteinas 3 Antibodies from egg yolk. Poster presented in the 18th international congress of clinical chemistry and laboratory Medicine. 20-25 October 2002, Kyoto. Japan.
4 – MR. Mirzaei., GR.Asadi Karam and M.Mahmoodi. Evaluation the prevalence of fragile X syndrome in 52 patients with moderate mental retardation by cytogenetic methods. Oral presentation in the 2nd Emirates Neuroscience conference, 4-8 October 2003. Dubai, United Arab Emirates.
5- GR.Asadi Karam, M. Mahmoodi, N. Hashemi, MR. Hajizadeh and MR. Mirzaei. Effects of COPPER, molybdenum and selenium compound as present in sarcheshmeh co. in blood biological factors of rat. Poster presented in the 7th international congress of Biochemistry. January 2002, Ahvaz, Iran.
6 – Mirzaei MR., asadi Karam GR., Mahmoodi M: Evaluation of prevalence the fragile X syndrome in 52 patients with moderate mental reterdation with cytogenetic methods. Abstract published in the Journal of clinical chemistry and laboratory medicine vol. 41 Special supplement. 2003: page S 328.
7 - Mirzaei MR: Application of cytogenetics methods for fragile X syndrome screening. Poster presented in 28th international congress of psychology, 8-13 August 2004, Beijing, china.
8 – Mahmoodi M., Islami MR., Asadi Karam., Khaksari M., Hajizadeh MR., Mirzaei MR: Study of the effects of raw garlic on Lipids and other blood biochemical factors in hyperlipidemic Individuals. The clinical biochemist reviews, poceedings of 10th Asian pacific congress of clinical biochemistry, 18-23 September, 2004, page S 50.

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 4152
 بازدید امروز : 3637
 کل بازدید : 20744189
 بازدیدکنندگان آنلاين : 13
 زمان بازدید : 0.3281
site map | home