دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

کارنامه علمی دکتر عباس اسماعيلی

تحصيلات:

دکتری: مهندسی بهداشت محيط زيست ، دانشگاه تهران ، تهران- ايران 1380

کارشناسی ارشد: مهندسی بهداشت محيط زيست ، دانشگاه تربيت مدرس ، تهران – ايران 1371

کارشناسی: شيمی، دانشگاه شيراز ، شيراز – ايران 1367

رتبه علمی: دانشيار

-

فعاليت های آموزشی:

• دروس بهداشت و جمعيت شناسی پزشکی و دندانپزشکی

• دروس بهداشت و جمعيت شناسی بهداشت خانواده

• تحقيق در سيستم های بهداشتی- درمانی

• تحقيق در سيستم های بهداشتی- درمانی ويژه اساتيد دانشگاه

• بهداشت محيط وشغلی

• کارورزی و کارآموزی بهداشت

• تحقيق در سيستم های بهداشتی- درمانی

• بهداشت وايمنی در صنايع

• بيماری های شغلی

• تصفيه آب و فاضلاب

• تصفيه فاضلاب های صنعتی

• سم شناسی صنعتی

• اصول بهداشت محيط

• شناخت مواد شيميايی خطرناک

• ايمنی در آزمايشگاه شيمی

• عوامل شيميايی وفيزيکی محيط کار

-

زمينه های مورد علاقه تحقيقاتی:

• تصفيه فاضلاب های صنعتی

• ارزيابی کيفيت آب و فاضلاب های صنعتی

• ارزيابی تماس با مخاطرات شغلی و حرفه ای

• حذف فلزات سنگين به روش های فيزيکی وشيميايی

• بررسی حوادث محيطی و شغلی

• بررسی زمينه های اجتماعی – محيطی بيماری ها

• تصفيه آب

• اختلالات ناشی از تماس با فلزات سنگين

• کاهش مصرف آب در صنايع

جداسازی ورش های مناسب تصفيه فاضلاب هادر صنايع

-

انتشارات:

الف – مقالات فارسی

1- اسدی کرم غلامرضا، اسماعيلی عباس وهمکاران " گواترهيپرآندميک در منطقه راويز " مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،جلد 1، شماره 2، 2002، صفحه 84-79

2- اسماعيلی عباس وهمکاران ، جذب سرب وروی از محلول های آبی بوسيله پوکه معدنی . مجله انسان و محيط زيست ، در دست چاپ

3- اسماعيلی عباس و همکاران " جذب سرب و روی از محلول های آبی بوسيله بتونيت ، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، شماره 2،1،200 صفحه 22-30

4- سالم زينت ، اسماعيلی عباس شيوع سوء تغذيه در کودکان 5-1 ساله شهر رفسنجان در سال 2002 ، مجله علوم پزشکی رفسنجان ، جلد 1، شماره 4، سال 2002 ، صفحه 260-262 5- اسماعيلی عباس و همکاران جذب مس وروی از محلول های آبی بوسيله يک پوکه معدنی ، مجله دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان جلد 1 ، شماره 8 ، سال 2004 ، صفحه 39-33

6- اسماعيلی عباس و همکاران زدايش و باز يابی کروم از پسا ب دباغی بوسيله فرآيند رسوب دهی شيميايی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، سال چهارم، شماره 3، تابستان 1384.

7- اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی کيفيت ميکروبی و ميزان کلر آزاد باقی مانده در آب شرب شهر رفسنجان(1382-1381)بهسازان محيط، مجله علمی و پژوهشی مرکز تحقيقات بهداشت زير چاپ

8- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی حوادث شغلی ناشی از فعاليت های ساختمانی در شهر رفسنجان(79-81 )، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره چهارم، شماره 4، زمستان 1384.

9- اسماعيلی عباس، نقش عوامل محيطی(شيميايی و فيزيکی) در بروز و ايجاد سرطان در انسان، مجله آوا، شماره8 و 7 تابستان 1376.

10- اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی حوادث شغلی در مراجعين به اداره کار شهر کرمان ، ايران 1381- 1375

مجله طلوع بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی يزد،

11- - اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی کيفيت ميکروبی و ميزان کلر آزاد باقی مانده در آب شرب شهر رفسنجان(1382-1381)، مجله علمی و پژوهشی مرکز تحقيقات بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، سال دوم، شماره 6، تابستان 1384.

12- حسن شاهی ، اسماعيلی عباس و همکاران ، ،بررسی اثر استرس بر بيان زن 5 - BEST در سلولهای کبدی کشت داده موش صحرايی و کلونينگ اين ژن ، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره 13، شماره 4، پاييز1385

13 وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی رابطه مواجهه با الودگی صوتی با افت شنوائی يک مطالعه همگروهی، ، مجله پژوهنده، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی زير چاپ.

14- - وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، مدلهای خطی در پيش بينی وزن و قد نوزادان در هنگام تولد براساس سطح فريتين سرم مادران باردار، مجله پژوهش در پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ، دوره 31، شماره 2، تابستان 1386

15- تقی پور زهرا ، اسماعيلی عباس و همکاران، اثر مورفين بر CNS موش صحرايی ، مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، طبيب شرق، زير چاپ.

16- طباطبايی سيد ضياء، اسماعيلی عباس و همکاران، ميزان رضايت مراجعين به اورژانس بيمارستان حضرت علی ابن ابيطالب(ع) از خدمات کادر درمانی در شهريور1283، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ، زير چاپ.

17- اسماعيلی عباس و همکاران، مطالعه يکساله حوادث ناشی از کار در کشاورزان حادثه ديده مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان بم ) 1384-1385 )،

18 - اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی حوادث ناشی از کار در کارکنان مجتمع مس سرچشمه کرمان (1385-1380)،

19- رضائيان محسن، اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی دانش و بينش و عملکرد مردان بازنشسته شهرستان رفسنجان نسبت به پيشگيری از سرطان پروستات ، مجله دانشگاه علوم پزشکی گناباد، دوره 12، شماره 4، زمستان 1385

20- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، تحليلی بر ثبت علل مرگ در گواهی های فوت در يک جمعيت ايرانی با توجه به توصيه های ICD10 ، مجله مديريت اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوره سوم، شماره 2، پاببر و زمستان 1385

21 - رضائيان محسن، اسماعيلی عباس و همکاران، اسلام و خودکشی ، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 6، شماره 4، زمستان 1384.

22 - اسماعيلی عباس و همکاران، حفاظت محيط زيست در اسلام ، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 6، شماره 4، زمستان 1384.

23- سالم زينت، اسماعيلی عباس و همکاران، مروری بر اثرات روزه داری در بيماران ديابتی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 6، شماره 4، زمستان 1384.

24-

-

ب- مقالات انگليسی

1 - Shamsipur M ., Esmaeili A. and Amini M. K.," Formation of cobalt, nickel and copper complexes with murexids in ethnol-water mixtures" Talanta ,Vol. 36, No. 12, 1989, pp. 1300-1302 .

2 - A Esmaeili, Nasseri S., Mahvi A.H, Atash Deghan R., " Asorption lead and zinc ions from aqueous solution by volcanic ash soil, Proceeding of the 8th International Conference on Environmental Science and Technology; Lemnos Island Greece; 8-10 Sep. 2003.

3- Esmaeili A., Nasseri S., Mahvi A.H, Atash Deghan R., " Asorption lead and zinc ions from aqueous solution by Red soil, Proceeding of the 2th National Seminar of Chemistry and Environmen; Isfhan Iran; 27-29 Jan. 2003.

4- A. Esmaeili, A. Mesdaghi nia , R. Vazirinejad, Chromium (III) Removal and Recovery from Tannery Wastewater by Precipitation process, American Journal of Applied Sciences, 2(2), 2005.

5 -Vazirinejad R., Esmaeili A., K. Dashti, J. Lilley " A Community-Based Survey of Domestic Accidents among pepole living in Rural Area of Rafsanjan"- IRAN(April-March) Proceeding of the. First International Conference on Safety and Security Engineering; Rome Italy; 13-15 June. 2005.

6 -Vazirinejad R., Esmaeili A . , A. Sarsangi, J. Lilley " One Year Incidence Rate of Accidents Among Primary School Pupils Rafsanjan"- IRAN(.

7-G.R. Asadi Karam., S.M.A. Sajadi, M. Rezaian, Esmaeili A. Endemic Goater in Rvize.

8-M. Shamsipur, A. Esmaeili and M. K. Amini, Complex Formation between Cobalt, Nickel and Copper Ions and Murexide in Binary Ethanol-Water Mixtures, Fourth Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, Gilan University, Rasht, Iran, Sept. 4-7, 1989, Paper Abstracts, p. 70 One-year incidence rate of injuries among primary school pupils in a rural Iranian community: a need for a surveillance system

9- Vazirinejad R., Esmaeili A One-year incidence rate of injuries among primary school pupils in a rural Iranian community: a need for a surveillance system, Iranian Journal of Public Health. VOL 36, Num3, 2007

10- Esmaeili A, Vazirinejad R., et al. One-year incidence rate of injuries among secondary school pupils in a rural Iranian community: a need for a surveillance system, pakestan Medicl Journal , Vol. 24, No.2, 2008.

11- Esmaeili A, Vazirinejad R., et al. One year survey on job-related accidents among Bam farmers referring to the Health centers after the earthquake (2005-2006), Industerial Health

12- Vazirinejad R., Esmaeili A., et al. Feritin cocentration and pregnancy outcome: Linear models predicting brirthweight and birth length,Food & Nutrition Bulten Vol 28, No 6, 2007..

 

-

شرکت در کنفرانس ها وکنگره های داخلی و خارجی :

1- اسماعيلی عباس و همکاران جذب سرب وروی در محلول های آبی بوسيله يک نوع پوکه معدنی، هشتمين کنفرانس بين المللی تکنولوژی ميط زيست، يونان 2003.

2- سالم زينت ، اسماعيلی عباس و همکاران ، شيوع سوء تغذيه در کودکان 1-5 ساله شهر رفسنجان در سال 2002، هفتمين کمگره تغذيه ايران رشت، 2002.

3- سالم زينت ، اسماعيلی عباس و همکاران فشار خون در بالغين شهر رفسنجان در سال 2002 ، دومين کنگره پيشگيری از بيماری های غير واگير، ايران، تهران،2003.

4- اسماعيلی عباس و همکاران ، جذب سرب و زوی از محلول های آبی توسط پوکه معدنی پنجمين کنگره بهداشت محيط ايران، تهران ، .2003

5- اسماعيلی عباس و همکاران ، حذف سرب و روی بوسيله يک نوع خاک سرخ ، دومين سمينار شيمی و محيط زيست، ايران، اصفهان ، 2003.

6- اسماعيلی عباس و همکاران ، حذف کروم از پساب های دباغی بوسيله رسوب دهی شيميايی هفتمين کنگره بهداشت محيط ايران شهرکرد ، 2004.

7- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، مطالعه حوادث خانگی در شهر رفسنجان ، اولين کنگره بين المللی ايمنی و مهندسی حفاظت ، رم ، ايتاليا ، 2005

8- اسماعيلی عباس و همکاران ، بررسی حوادث شغلی در مراجعين به اداره کار شهر کرمان ، ايران 2002- 1997، چهارمين کنگره اپيدميولوژی ايران 2006.

9 - اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی کيفيت ميکروبی و ميزان کلر آزاد باقی مانده در آب شرب شهر رفسنجان(1382-1381). هشتمين کنگره بهداشت محيط ايران تهران ، .2005

10- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، ميزان بروز يکساله حوادث در دانش آموزان مدارس ابتدايی در شهر رفسنجان(83-82 )، چهارمين کنگره اپيدميولوژی ايران 2006.

11- اسدی کرم غلامرضا، اسماعيلی عباس وهمکاران " گواترهيپرآندميک و رشد جسمی در منطقه راويز،

12- نوق حسين، اسماعيلی عباس و همکاران، سابقه فاميلی در بيماران انفارکتوس ميوکارد در شهر رفسنجان، نخستين همايش درون دانشگاهی تحقيقات بالينی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، خرداد82. .

13- اسماعيلی عباس و همکاران، کاربرد پو‌که ‌معدنی طبيعی(خاکستر آتشفشانی) در حذف فلزات سنگين از فاظلابهای صنايع، ششمين همايش ايمنی، يهداشت و محيط زيست در معدن و صنايع معدنی، تهران 1385.

14- اسماعيلی عباس و همکاران، حفاظت محيط زيست در اسلام ، همايش بهداشت در آموزه های پيامبر اعظم، 4-3 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

15- سالم زينت، اسماعيلی عباس و همکاران، مروری بر اثرات روزه داری در بيماران ديابتی، همايش بهداشت در آموزه های پيامبر اعظم، 4-3 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

16- طباطبائی سيد ضياء، اسماعيلی عباس و همکاران، شواهد پژوهشی تاثير قرائت و آوای قرآن کريم بر سلامت روان، همايش بهداشت در آموزه های پيامبر اعظم، 4-3 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

17- رضائيان محسن، اسماعيلی عباس و همکاران، اسلام و خودکشی، همايش بهداشت در آموزه های پيامبر اعظم، 4-3 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

18- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، اسلام و ارتقاء بهداشت و سلامت، همايش بهداشت در آموزه های پيامبر اعظم، 4-3 اسفند ماه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

-

کتاب های در دست تاُليف و تدوين وترجمه :

1- اسماعيلی عباس ، اصول ايمنی کار با مواد شيميايی، تاليف، چاپ 85.

2- اسماعيلی عباس ، حذف فلزات سنگين از فاضلاب های صنعتی، تاليف، زير چاپ.

3- اسماعيلی عباس وهمکاران ، روستای سالم و بهداشتی ، ترجمه ، چاپ،85.

4- اسماعيلی عباس و همکاران ، سم شناسی محيط، در دست تاُليف و تدوين.

5- اسماعيلی عباس ، فرآيند های شيميايی در تصفيه فاضلاب های صنعتی، در دست تاُليف و تدوين

6- اسماعيلی عباس، محيط زيست و فلزات سنگين، در دست تاُليف و تدوين.

-

راهنمايی و مشاوره پايان نامه های دوره پزشکی و دندانپزشکی :

1- - وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران ، علل شايع مرگ در شهرستان رفسنجان درسال 83

2- اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی کيفيت ميکروبی و ميزان کلر آزاد باقی مانده در آب شرب شهر رفسنجان(1382-1381).

3- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، مطالعه يکساله ميزان حوادث خانگی در شهر رفسنجان 83

4- اسماعيلی عباس و همکاران، مطالعه يکساله ميزان حوادث در مدارس ابتدايی در شهر رفسنجان (1384-1383)

5- - طباطبايی سيد ضياء، اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی ميزان رضايتمندی در مراجعين به اورژانس بيمارستان علی ابن ابيطالب(ع) رفسنجان

6- اسماعيلی عباس، سنجش ميزان فلوئور آب آشاميدنی شهر رفسنجان.

7- اسماعيلی عباس و همکاران، مطالعه يکساله ميزان حوادث در مدارس راهنمايی در شهر شهربابک (1385-1384)

8- اسماعيلی عباس و همکاران، مطالعه يکساله حوادث در کشاورزان شهرستان بم و عوارض پزشکی آن (1384-1385)

9- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی ميزان شيوع وعوامل خطر معلوليتهای ذهنی و جسمی مادرزادی در جمعيت روستائی 18-6 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان رفسنجان سال 84

10- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس و همکاران، تاثير آلودگی صوتی بر ضربان قلب، فشار خون و افت شنوايی در مشاغل صنعتی

11- اسماعيلی عباس و همکاران ،"بررسی حوادث شغلی در مراجعين به اداره کار شهر رفسنجان 84

12- اسماعيلی عباس و همکاران،"بررسی حوادث شغلی در کارکنان مجتمع مس سرچشمه کرمان (80-85 )

13- اسماعيلی عباس و همکاران، " اثرات نوبت کاری در کارکنان مجتمع صنعتی رفسنجان

14- - اسماعيلی عباس و همکاران، " اثرات نوبت کاری در کارکنان بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

15 - اسماعيلی عباس و همکاران، مطالعه يکساله حوادث در کشاورزان شهرستان رفسنجان و عوارض پزشکی آن (1386-1387)

16- اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی علل شايع بستری افراد سالمند 65 سال) در واحد های درمانی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 86-87

17- اسماعيلی عباس و همکاران، بررسی مصدومين ناشی از مسموميت مراجعه کننده به اورژانس بيمارستان علی ابن ابيطالب (ع) دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (1386-1387 )

18- اسماعيلی عباس و همکاران، مطالعه ميزان بروز يکساله جراحات ناشی از حوادث در دانش آموزان مدارس راهنمايی و ابتدايی شهر بم در سال تحصيلی 1387-1386

19- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس ، ميزان بروز معلوليت های ذهنی و جسمی در متولدين 84

20- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس، بررسی شيوع اختلالات آناتوميکی پستان در مادران باردار مراجعه کننده جهت زايمان به زايشگاه نيک نفس

21- وزيری نژاد رضا، اسماعيلی عباس، مقايسه کيفيت زندگی مبتلايان به اسکميک قلبی با افراد سالم

-

راهنمايی پروژه های دوره کارشناسی:

1- ايمنی در صنعت توليد کابل فيبر نوری

2- ايمنی درکارخانه نئوپان رفسنجان

3- بررسی امکانات و سيستم های اعلام و اطفاء حريق در شرکت مس سرچشمه

4- حريق و اعلام و اطفاء حريق

5- بررسی خطرات حرفه جوشکاری

6- ايمنی در سالن های رنگ خودرو های سواری

7- حوادث ناشی از کار در شهر کرمان

8- نياز های آموزشی مشاغل

9- بررسی عوامل زيان آور کارخانه کابل مخابراتی ولی عصر ( عج) ( با تاکيد بر سرو صدا و گردو غبار )

10- بررسی امکانات و سيستم های اعلام اطفاء حريق در شرکت مس سرچشمه

11- بررسی نگرش، بينش در زمينه تشسعشعات يونيزان

12- بررسی طرح ريزی کارخانه کابل مخابراتی وليعصر (عج) رفسنجان

-

همکاری‌های آموزشی با ساير دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی :

1- دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2- دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان

3- دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

4- دانشگاه اسلامی کار واحد رفسنجان و کرمان

5- مجتمع مس کرمان ( تدوين سرفصل شناخت مواد شيميايی و ايمنی کار با مواد شيمايی – کاری برای اولين بار در ايران) و 7 دوره آموزش در اين واحد

6- دانشگاه جامع کاربردی واحد کرمان

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 8538
 بازدید امروز : 765
 کل بازدید : 24009517
 بازدیدکنندگان آنلاين : 7
 زمان بازدید : 1.0938
site map | home