دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
پنج شنبه ٢٦ تير ١٣٩٩ -
home
mail
sitemap
»
صفحه اصلی > دانشکده پرستاری > کارنامه علمی اساتید دانشکده پرستاری > کارنامه علمی مریم شهابی نژاد 

 

نام ونام خانوادگي :مريم شهابي نژاد

 ميزان تحصيلات: كارشناسي ارشد  پرستاري داخلي جراحي

 رشته تحصيلي: آموزش پرستاري

 شغل: مربي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني رفسنجان

 آدرس: رفسنجان - خيابان شهيد مدرس - دانشكده پرستاري مامائي وپيراپزشكي

 تلفن وپست الكترونيكي:5226961- 5225900

Shahabi 1344  @ yahoo.com

 

  

الف: مقالات چاپ شده در مجلات معتبر

رديف عنوان مقاله

نويسندگان

عنوان مجله

شماره, سال, صفحه

1

 

بررسي اثر 17 بتا استراديول بر روي ترميم زخم در موش سفيد آزمايشگاهي  

مريم شهابي-دكتر محمد خاكساري

كومش

سال سوم, جلد 3 , شماره 2و1 صفحه 10-1, 1380

2

 

بررسي همبستگي نسبت كمر به باسن با فشارخون و ليپيدهاي سرم در زنان شاغل

 

مجله علمي پژوهشي همدان

سال هشتم , شماره4 ,1380 , ص 55-51

3

 

بررسي ميزان آگاهي , نگرش و عملكرد دانشجويان پرستاري نسبت به CPR

 

فصلنامه دانشكده پرستاري مامايي گيلان

 

4

 

بررسي آنوماليهاي نوزادان تازه متولد شده در رفسنجان

 

مجله نبض

سال ششم, شماره سوم 1375 , صفحه 26-21

5

 

مقايسه خودسنجي اعضاء هيئت علمي و دانشجويان آنها در مورد نحوه تدريس دروس ارائه شده

 

 مجله آموزش پژوهش در علوم پزشكي , ويژه نامه همايش كشوري آموزش پزشكي

صفحه 15-13

 

6

بررسي وضعيت اشتغال بكار دانشجويان فارغ التحصيل سالهاي 76-70

 

ويژه نامه چهارمين همايش كشوري آموزش پزشكي -مجله دانشكده پزشكي

 

 

7

ارزيابي دروني گروه پرستاري داخلي ,جراحي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در نيمسال اول 82-81

 

مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

سال 1382 ,ويژه نامه شماره 10, ص 83-82

 

8

ارزيابي دروني گروه پرستاري داخلي ,جراحي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان در نيمسال اول 82-81

غلامرضا رفیعی، خدادادی زاده، کاظمی، شهابی نزاد، راوری، بخشی

مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان

جلد 5 - پاییز در زمستان 1382

 

 

ب) شركت در كارگاه آموزشي:

 

رديف

نام كارگاه

محل اجرا

تاريخ كارگاه

1

كارگاه مقدماتي روش تحقيق

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

16/7/1375لغايت 17/7/1375

2

كارگاه روش تحقيق پيشرفته

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

17/5/1375 لغايت22/5/77

3

كارگاه روش تدريس و ارزشيابي در آموزش پزشكي جامعه نگر

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

2/11/74لغايت11/11/74

4

كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

17/2/1374 لغايت 18/2/1374

5

كارگاه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر و مشاوره شيردهي

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

28/4/1382 لغايت30/4/1382

6

كارگاه نيازسنجي پژوهش

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

24/9/81

7

كارگاه جزوه نويسي

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

15/10/82

8

كارگاه power point

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

20/9/82

9

كارگاه توسعه تحقيقات جامعه نگر

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

23/10/82 لغايت24/10/82

10

كارگاه SPSS

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

7/4/83 لغایت8/4/83

11

كارگاه اعتياد

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

 

12

كارگاه ارزشيابي دانشجو

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

8/10/82

13

// ارزشیابی آموزشی

دانشگاه علوم پزشكي کرمان

10/11/84

14

// ارزشیابی فلج شل حاد

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

29/3/84

15

// آموزشی نرم افزار excel

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

26/3/84 لغایت 26/3/84

16

// آموزشی internet

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

5/12/84

17

// آموزشی publisher

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

1/4/84 لغایت 2/4/84

18

کنفرانس ایدز

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

2/9/83

19

کارگاه آموزشی front page 2003

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

20/1/84 لغایت 22/1/84

20

کارگاه مقدماتی روش تحقیق

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

8/12/84

21

// آموزشی ایدز

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

10/9/83

22

شرکت در کارگاه ارزشیابی سوالات امتحانی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

17/7/85

23

شرکت در کارگاه طرح درس

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

24/2/85

24

شرکت در کارگاه ارزشیابی و سوالات امتحان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

24/2/85

25

کارگاه کاربرد و تهیه مواد و وسایل آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

24/2/85

26

شرکت در کلاس های آموزشی زبان انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

27

گذراندن دوره کامل IT

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

28

کارگاه طرح درس

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

29

"      ارزشیابی سوالات امتحانی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

30

"     کاربرد تهیه وسایل ومواد اموزشی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

31

"    تحقیق کیفی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

32

کارگاه مقاله نویسی

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

6/8/86

33

کارگاه طب انتقال خون

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

12/8/86

34

شركت در همايش آموزش پزشكي كرمان

دانشگاه علوم پزشکی كرمان

1385

 

ج): طرح هاي تحقيقاتي مصوب:

 

وضعيت طرح

تاريخ تصويب

همكاران طرح

مجري طرح

عنوان طرح تحقيقاتي

رديف

پايان يافته

 

 

بخشي , شهابي,طالقاني, دكتر صادقي,دكترسجادي,دكتر زاهديان

بررسي خودسنجي اعضاء هيئت علمي و نظرات دانشجويان ايشان در مورد نحوه ارائه دروس تدريس شده

1

//

 

 

مريم شهابي نژاد, دكتر محمد خاكساري

بررسي اثر 17بتا استراديول بر روي بهبود زخم در موش هاي صحرايي فاقد تخمدان

2

 

 

 

مريم شهابي , زهره رفتاري, دكتر علوي

بررسي آنوماليهاي نوزادان تازه متولد شده در رفسنجان

3

 

 

 

مريم شهابي نژاد

بررسي ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد دانشجويان سال آخر كارشناسي پرستاري در مورد احياء قلبي تنفسي

4

 

 

 

زينت سالم , مريم شهابي

بررسي همبستگي WHR فشار خون واپيدميهاي سرم

5

 

 

 

زينت سالم , مريم شهابي

بررسي شيوع چاقي در دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي

6

 

 

 

آقايان رفيعي, خدادادي, كاظمي, راوري, بخشي , مريم شهابي

بررسي ارزيابي دروني گروه پرستاري داخلي جراحي

7

//

 

 

مريم شهابي , دكتر محمد خاكساري

بررسي اثر شيرين بيان بر ميزان قند خون در موش هاي ديابتي

8

پايان يافته

 

 

اسماعيلزاده , بخشي , طالقاني , رفيعي , مهديزاده , شهابي

بررسي وضعيت اشتغال بكار فارغ التحصيلان سالهاي 76-70 دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

9

 

 

 

شهابي , بخشي

بررسي نگرش دانشجويان سال اول و سال آخر پرستاري نسبت به حرفه خود

10

 

 

 

 

 

 

 

20/6/84

 

شهابی تژاد، رحمانی ، دکتر خاکساری

بررسی اثر شیرین بیان بر سلولهای بافت پانکراس موش دیابتی

11

در حال انجام

20/2/84

 

شهابی نژاد، بخشی، رضایی ، خدادادی، میرزایی

بررسی شیوه زندگی بیماران قلبی

12

 

23/1/84

 

شهابی نژاد، خدادادی، اسدپور

بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموختگان دندانپزشکی

13

پایان یافته

29/11/83

 

میرزایی،راوری،بخشی،خدادادی، شهابی

بررسی مدیریت زمان در اساتید و دانشچویان

14

 

 

 

 بخشی، اسدپور، شهابی نژاد

بررسی مقایسه ای تیپ شخصیتی و وابستگی به نیکوتین در دانشجویان دانشگاه رفسنجان

15

در حال انجام

 

 

شهابی نزاد

برر سی  مقایسه ای وضعیت روحی روانی دانشجویان گروه ÷زشکی وغیر ÷زشکی

16

در حال انجام

1386

 

شهابی ، حیدری، خدادادی، رفیعی

بررسی ارزیابی درونی گروه داخلی جراحی

17

 

 

 

 

 

 

مقالات ارائه شده دركنگره يا سمينارها

محل برگزاري وتاريخ

نام كنگره يا سمينار

نويسندگان

عنوان مقاله

رديف

اصفهان 29/1/77 ,31/1/77

همايش كشوري آموزش پزشكي اصفهان

بخشي , شهابي ,طالقاني,  دكتر صادقي,دكترسجادي,دكترزاهديان

بررسي خودسنجي اعضاء هيئت علمي و نظرات دانشجويان ايشان در مورد نحوه ارائه دروس تدريس شده

1

دانشگاه علوم پزشكي تهران 23/7/79تا 25/7/79

دوازدهمين كنگره بين المللي كودكان

مريم شهابي , زهره رفتاري, دكتر علوي

بررسي آنوماليهاي نوزادان تازه متولد شده در رفسنجان

2

صومعه سرا,1373

سمينار احياء قلبي تنفسي

مريم شهابي نژاد

بررسي ميزان آگاهي ونگرش و عملكرد  دانشجويان پرستاري مامايي نسبت CPR

3

دانشگاه علوم پزشكي ايران,1382

دومين كنگره مراقبتهاي پرستاري مامايي

زينت سالم , مريم شهابي

بررسي ميزان آگاهي ونگرش و عملكرد  دانشجويان پرستاري مامايي نسبت به حرفه خود

4

دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان,

8/3/82

اولين همايش تحقيقات باليني

زينت سالم , مريم شهابي

بررسي همبستگي نسبت كمر به باسن با فشارخون و ليپيدهاي سرم در زنان شاغل

5

اصفهان, 1382

همايش روش هاي نوين پرستاري مامايي

مريم شهابي نژاد

بررسي شيوع چاقي در دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي دانشگاه علوم پزشكي

6

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

9/9/82تا 11/9/82

ششمين همايش كشوري آموزش پزشكي و اولين همايش بين المللي اصلاحات و مدريت تغيير در آموزش پزشكي

مريم شهابي نژاد, زهرا منجمد

بررسي ميزان آگاهي و نگرش و عملكرد دانشجويان سال آخر كارشناسي پرستاري در مورد احياء قلبي تنفسي

7

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 12-9 مهرماه 1384

هفدمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

مریم شهابی نژاد، محمدرضا رحمانی، دکتر خاکساری

بررسی اثر عصاره شیرین بیان بر میزان قند خون

8

دانشگاه علوم پزشکی ایران 9/4/83 لغایت24/4/83

هشتمین کنگره تغذیه ایران

شهابی - سالم

بررسی توزیع فراوانی چاقی در دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

9

مصر

كنگره ديابت قاهره

شهابي نژاد،رحماني، خاكساري

چاپ خلاصه مقاله شيرين بيان 

10

9/4/83 لغایت   24/4/83 بدون مقاله

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

شرکت در کلاسهای آموزشی مدیریت فایلها

11

31/3/83 لغایت 8/4/83    //

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

شرکت در کلاسهای آموزشی مفاهیم پایه فنآوری اطلاعات ویژه علوم پزشکی رفسنجان

12

16/9/83 لغایت 8/4/83   //

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

شرکت در سمینار یکروزه ایدز و رفتارهای مخاطره آمیز  بدون مقاله

13

5/8/84     //

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

کنفرانس ایدز

14

4/10/82   //

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

سمینار درد و زایمان بی درد

15

13/3/82     //

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

سمینار ایدز و جمعیت

16

12/6/75     //

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

سمینار کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن

17

20 الی 22/12/73 //

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

سمینار باز آموزی توزیع تغذیه با شیر مادر

18

21/7/75    //

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

 

سمینار کاربرد بالینی خون و فرآورده های آن در پزشکی

19

24/4/85 الی 18/5/85

معاونت آموزشی وزارت بهداشت

 

شرکت در دوره توانمند سازی اعضای هیئت علمی

20

1/8/86 الی 4/8/86

کنگره آموزش پزشکی تایلند

شهابی ، بخشی ، خدادادی

چاپ خلاصه مقاله وضعیت تحصیلی دانشجویان دندانپزشکی رفسنجان

21

 

main
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
خدمات تحت وب
خدمات الکترونیک
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
site map | home | english site