دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
سه شنبه ٠٤ ارديبهشت ١٣٩٧ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

 واحد امور داروخانه ها
اين واحد با دارا بودن فعاليتهای کميسيون قانونی ماده 20 , بررسی صلاحيت , پروانه تاسيس داروخانه و شرکتهای توزيعی و پروانه مسئول فنی داروخانه و شرکتهای توزيعی در سال 85 تعداد 5 جلسه کميسيون قانونی ماده 20 را تشکيل داده است و صدور 4 پروانه تاسيس داروخانه و 5 مورد ابطال پروانه تاسيس و 10 پروانه مسئول فنی داروخانه و 5 پروانه تشخيص صلاحيت مسئول فنی از ساير فعاليتهای اين واحد می باشد .

  ضمنا لازم به ذکر است که در اين واحد فعاليتهای زير نيز انجام می پذيرد :

  Ø ثبت نام و امتياز بندی افراد متقاضی در نوبت تاسيس داروخانه

  Ø امتياز بندی و بررسی مدارک مربوطه

  Ø معرفی مسئول فنی و قائم مقام جهت داروخانه ها

  Ø بررسی وضعيت جمعيتی رفسنجان و روستاهای آ ن و ايجاد ظرفيت های جديد تاسيس داروخانه

  Ø معرفی داروخانه های جديد التاسيس به شرکتها و بيمه ها

  Ø تبديل سرويس خدمات دهی داروخانه ها از نيمه وقت به روزانه و يا ساير موارد ( طرح در کميسيون قانونی ماده 20)

  Ø صدور مجوز ابطال پروانه داروخانه ها ( بعد از طرح در کميسيون قانونی ماده 20)

  Ø بررسی و تاييد سنوات خدمتی متقاضيان تاسيس و غيره ( بعد از طرح در کميسيون قانونی ماده 20 )

 

 

  به طور کل واحدامور داروخانه ها دارای نقشه فعاليتی ذيل می باشد :

  الف ) کميسيون ماده بيست

  مدارک تاسيس داروخانه

  مدارک افتتاح داروخانه

  صدور پروانه مسئول فنی

  صدور پروانه مسئول فنی (شرکتهای توزيع )

  تجديد پروانه مسئول فنی

  تغيير محل داروخانه

  ابطال داروخانه وتاسيس

  تبديل نوع فعاليت داروخانه

  ب) ايجادظرفيتهای تاسيس

  ج) تغييرنام داروخانه ها

  د) داروخانه های جديدالتاسيس

 

 

  مدارک اوليه تاسيس داروخانه:


  1. تصوير صفحه اول شناسنامه در صورت داشتن توضيح ، صفحه آخر 2 نسخه

  2. تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهی خدمت وظيفه 2 نسخه

  3. اصل برگ عدم سوء پيشينه و کپی .

  4. در صورت کارمند بودن بجای شماره 3 تصوير آخرين حکم کارگزينی از محل کار 2 نسخه

  5. فرم شماره 2 (دقيق و کامل پر شده باشد )دو نسخه تايپ گردد .

  6. فرم شماره 5 (دقيق و کامل پر شده باشد) دو نسخه تايپ گردد .

  7. تصوير پروانه داروسازی 2 نسخه

  8. تصوير آخرين مدرک داروسازی دو نسخه (افراد متخصص داروسازی تصوير مدرک تخصصی ضروری ميباشد )

  9. آمار جمعيت

  10. در صورتيکه متقاضی تنها فرد در نوبت باشد تکميل فرم شماره 5

  11. در مورد آنکه چند نفر در نوبت باشند ليست اولويت بندی دو نسخه تايپ گردد. فرم شماره 3

  12. تصوير سوابق کاری (سربازی بعد از فارغ التحصيلی ، خدمت طرح الزام - طرح نيروی انسانی - حکم استخدامی) نامه رسمی بايد باشد

  13. سوابق کار داروخانه بعد از فارغ التحصيلی مندرج در برگ تشخيص صلاحيت و نامه های رسمی داروخانه با تصوير پروانه مسئول فنی در آن داروخانه

  14. سوابق ايثارگری اصل نامه رسمی و کپی

  15. تاييد سنوات خدمتی

  16. تعهد نامه محضری متقاضی تاسيس(بصورت سند محضری )

  17. در صورتيکه داروخانه در روستا باشد (تصوير پروانه مطب داير در آن روستا 2 برگ )

  18. در مورد داروخانه شبانه روزی پاسخ استعلام از داروخانه های در حريم

  مدارک افتتاح داروخانه توسط انتقال گيرنده (پس ازتاييد کميسيون قانونی ماده 20 )

 

   الف ) مدارک انتقال دهنده :

 • تصوير مجوز تاسيس
 • سند صلح محضری که به امضاء طرفين رسيده اصل و کپی
 • تسويه حساب از 6 شرکت دارويی توسط انتقال دهنده اصل و کپی

     ب) مدارک انتقال گيرنده :

 • فرم صدور پروانه دقيقا تکميل و دو نسخه تايپ شود
 • تصوير سند مالکيت که به نام مؤسس باشد در صورت ملکی بودن محل دو نسخه
 • اجاره نامه تنظيمی که به مهر و امضاء کارشناس و رئيس مربوطه رسيده باشد اصل وکپی
 • تعهد نامه ملک داروخانه تائيد امضاء محضری شده باشد ( اصل و کپی فرم شماره 8 )
 • معرفی نامه مسئول فنی از سوی موسس اصل و کپی
 • فيش بانکی مربوط به پروانه تاسيس 435600 ريال به حساب 90041 بانک ملی شعبه فخر رازی تهران رابط خزانه داری کل رابط در آمدی 1044 خزانه حواله شود اصل و کپی
 • فيش مربوط به پروانه مسئول فنی 205700 ريال و فيش اعتبار پروانه مسئول فنی 145000 ريال به حساب 90040 بانک ملی شعبه فخر رازی تهران رابط خزانه داری کل رابط در آمدی 732 خزانه حواله شود اصل و کپی
 • تصوير گواهی نهايی بازآموزی نهايی برای افرادی که بيش از 5 سال فارغ التحصيل شده اند يا تصوير گواهی مقدماتی برای افرادی که بيش از يکسال فارغ التحصيل شده اند .
 • دو قطعه عکس 4×3 (با رعايت شئونات اسلامی )
 • اصل پروانه مسئوليت فنی موسس در داروخانه قبلی که کار کرده است ( جهت ابطال )

 

  مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی و برگ تشخيص صلاحيت مسئول فنی :

 • تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيح تصوير صفحه آخر ) دو نسخه )
 • درخواست کتبی متقاضی جهت صدور برگ شخيص صلاحيت
 • تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهی خدمت وظيفه
 • فرم شماره 9 دقيق و کامل تنظيم و دو نسخه تايپ و به امضاء برسد .
 • تصوير پروانه دائم ، داروسازی يا پروانه موقت داروسازی 2 نسخه
 • فرم تقاضای صدور پروانه تکميل و به امضاء برسد يک نسخه تايپ شود .
 • معرفی نامه مسئول فنی از سوی مؤسس
 • فرم قرار داد خريد خدمتی که به مهر و امضاء موسس - مسئول فنی - انجمن داروسازان رسيده باشد .
 • اصل استعفای مسئول فنی قبلی
 • اصل پروانه مسئول فنی در داروخانه قبلی قبلی جهت ابطال
 • تصوير گواهی نهايی باز آموزی برای افرادی که بيش از 5 سال از فارغ التحصيلی ميگذرد يا گواهی مقدماتی برای افرادی که بيش از يکسال از فارغ التحصيلی آنها ميگذرد .
 • فيش بانکی 205700 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط در آمدی 732 خزانه حواله شود (جهت صدور پروانه مسئول فنی )
 • فيش بانکی 145000 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط در آمدی 732 خزانه حواله شود (جهت اعتبار پروانه مسئول فنی هر 5 سال يک بار بايد پرداخت شود )
 • دو قطعه عکس 4*3 (سياه و سفيد با رعايت شئونات اسلامی) و يک عدد پوشه
 • پس از دريافت برگ تشخيص صلاحيت شروع به کار و پايان کار نامبرده در هر داروخانه پشت برگ تشخيص ثبت گردد. (به عنوان سوابق کار)

  مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی و برگ تشخيص صلاحيت مسئول فنی شرکت های توزيع :

 • تصوير صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر)دو نسخه
 • درخواست کتبی متقاضی جهت صدور برگ تشخيص صلاحيت
 • تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهی خدمت وظيفه
 • تصوير پروانه دائم داروسازی يـا پروانه موقت داروسازی دو نسخه
 • اصل برگ عدم سوء پيشينه
 • در صورت کارمند بودن تصوير آخرين حکم کارگزينی(به جای شماره 5 )
 • تکميل فرم های شماره 1 و2و3
 • فرم قراردادخريدخدمتی که به مهروامضاء موسس ـ مسئول فنی ـ انجمن داروسازان رسيده باشد .
 • اصل استعفای مسئول فنی قبلی
 • اصل پروانه مسئول فنی در داروخانه يا شرکت قبلی جهت ابطال
 • تصوير گواهی نهايی بازآموزی برای افرادی که بيش از 5 سال از فارغ التحصيلی می گذرد يا گواهی مقدماتی برای افرادی که بيش از يکسال از فارغ التحصيلی آنها می گذرد .
 • فيش بانکی 205700 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط درآمدی 732 خزانه حواله شود (جهت صدور پروانه مسئول فنی )
 • فيش بانکی 145000 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط در آمدی 732 خزانه حواله شود (جهت اعتبار پروانه مسئول فنی هر 5 سال يک بار بايد پرداخت شود )
 • دو قطعه عکس 4×3 (با رعايت شئونات اسلامی )
 • پس لز دريافت برگ تشخيص صلاحيت شروع به کار و پايان کار نامبرده در هر شرکت پشت برگ تشخيص ثبت گردد (به عنوان سوابق کار )
 • در صورت داشتن برگ تشخيص صلاحيت فنی بندهای 1 و 5 و 6 نياز نخواهد بود .

  مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی (مجدد ) :

        • شماره مجوز مسئول فنی در اولين داروخانه ای که برای نامبرده پروانه صادر شده است

 • اصل پروانه مسئول فنی در داروخانه قبلی جهت ابطال
 • اصل برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فنی (جهت درج سوابق کاری داروخانه قبلی ) و کپی
 • تکميل فرم صدور پروانه مسئول فنی
 • تصوير پروانه دائم داروسازی يا پروانه موقت دو نسخه
 • اصل استعفای مسئول فنی قبلی داروخانه
 • معرفی نامه مسئول فنی از سوی موسس
 • فرم قرارداد خريد خدمتی که به امضاء و مهر موسس و مسئول فنی و انجمن داروسازان رسيده باشد .
 • در صورتيکه پروانه مسئوليت فنی در داروخانه قبلی فاقد اعتبارات باز آموزی باشد ارائه گواهی نهايی يا مقدماتی باز آموزی و فيش 145000 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط در امدی 732 خزانه حواله شود .
 • فيش بانکی 205700 ريال جهت صدور پروانه مسئول فنی به حساب بالا حواله شود .
 • يک قطعه عکس 4*3(با رعايت شئونات اسلامی )

  مدارک لازم جهت انتقال محل داروخانه:

 • اصل تقاضای کتبی ثبت شده موسس و کپی (آدرس دقيق ، پلاک ، شماره تلفن محل جديد بايد درج شود )
 • کارشناسی مرحله اول تايپ شود
 • کارشناسی مرحله دوم کپی
 • فيشهای بانکی 435600 ريال پروانه تاسيس و 205700 ريال پروانه مسئول فنی به حساب 90041 و 90040 بانک ملی فخر رازی تهران حساب خزانه داری کل حواله شود و کپی
 • اجاره نامه يا تصوير سند مالکيت ( دو نسخه )اجاره نامه به مهر و امضاء رئيس مربوطه برسد .
 • تعهد نامه ملک (دو نسخه )
 • دو قطعه عکس 4×3(با رعايت شئونات اسلامی )

  در مورد انتقال محل استفاده از تبصره 1 ماده 18 (تعداد مطب فعال در فاصله 80 متری داروخانه داير و تعداد ميانگين ماهيانه نسخ بيمه داروخانه های فعال داير در حريم قانونی )ضروری است

شرکت‌های تابعه
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 6247
 بازدید امروز : 682
 کل بازدید : 20362525
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.2968
site map | home