دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
جمعه ٠٨ خرداد ١٣٩٤ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی
مجله دانشکده پرستاری
بیستمین جشنواره قرآنی
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
سایت بانک ملت
وب دا
سبک زندگی سالم
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]
تقویم

 واحد امور داروخانه ها
اين واحد با دارا بودن فعاليتهای کميسيون قانونی ماده 20 , بررسی صلاحيت , پروانه تاسيس داروخانه و شرکتهای توزيعی و پروانه مسئول فنی داروخانه و شرکتهای توزيعی در سال 85 تعداد 5 جلسه کميسيون قانونی ماده 20 را تشکيل داده است و صدور 4 پروانه تاسيس داروخانه و 5 مورد ابطال پروانه تاسيس و 10 پروانه مسئول فنی داروخانه و 5 پروانه تشخيص صلاحيت مسئول فنی از ساير فعاليتهای اين واحد می باشد .

  ضمنا لازم به ذکر است که در اين واحد فعاليتهای زير نيز انجام می پذيرد :

  Ø ثبت نام و امتياز بندی افراد متقاضی در نوبت تاسيس داروخانه

  Ø امتياز بندی و بررسی مدارک مربوطه

  Ø معرفی مسئول فنی و قائم مقام جهت داروخانه ها

  Ø بررسی وضعيت جمعيتی رفسنجان و روستاهای آ ن و ايجاد ظرفيت های جديد تاسيس داروخانه

  Ø معرفی داروخانه های جديد التاسيس به شرکتها و بيمه ها

  Ø تبديل سرويس خدمات دهی داروخانه ها از نيمه وقت به روزانه و يا ساير موارد ( طرح در کميسيون قانونی ماده 20)

  Ø صدور مجوز ابطال پروانه داروخانه ها ( بعد از طرح در کميسيون قانونی ماده 20)

  Ø بررسی و تاييد سنوات خدمتی متقاضيان تاسيس و غيره ( بعد از طرح در کميسيون قانونی ماده 20 )

 

 

  به طور کل واحدامور داروخانه ها دارای نقشه فعاليتی ذيل می باشد :

  الف ) کميسيون ماده بيست

  مدارک تاسيس داروخانه

  مدارک افتتاح داروخانه

  صدور پروانه مسئول فنی

  صدور پروانه مسئول فنی (شرکتهای توزيع )

  تجديد پروانه مسئول فنی

  تغيير محل داروخانه

  ابطال داروخانه وتاسيس

  تبديل نوع فعاليت داروخانه

  ب) ايجادظرفيتهای تاسيس

  ج) تغييرنام داروخانه ها

  د) داروخانه های جديدالتاسيس

 

 

  مدارک اوليه تاسيس داروخانه:


  1. تصوير صفحه اول شناسنامه در صورت داشتن توضيح ، صفحه آخر 2 نسخه

  2. تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهی خدمت وظيفه 2 نسخه

  3. اصل برگ عدم سوء پيشينه و کپی .

  4. در صورت کارمند بودن بجای شماره 3 تصوير آخرين حکم کارگزينی از محل کار 2 نسخه

  5. فرم شماره 2 (دقيق و کامل پر شده باشد )دو نسخه تايپ گردد .

  6. فرم شماره 5 (دقيق و کامل پر شده باشد) دو نسخه تايپ گردد .

  7. تصوير پروانه داروسازی 2 نسخه

  8. تصوير آخرين مدرک داروسازی دو نسخه (افراد متخصص داروسازی تصوير مدرک تخصصی ضروری ميباشد )

  9. آمار جمعيت

  10. در صورتيکه متقاضی تنها فرد در نوبت باشد تکميل فرم شماره 5

  11. در مورد آنکه چند نفر در نوبت باشند ليست اولويت بندی دو نسخه تايپ گردد. فرم شماره 3

  12. تصوير سوابق کاری (سربازی بعد از فارغ التحصيلی ، خدمت طرح الزام - طرح نيروی انسانی - حکم استخدامی) نامه رسمی بايد باشد

  13. سوابق کار داروخانه بعد از فارغ التحصيلی مندرج در برگ تشخيص صلاحيت و نامه های رسمی داروخانه با تصوير پروانه مسئول فنی در آن داروخانه

  14. سوابق ايثارگری اصل نامه رسمی و کپی

  15. تاييد سنوات خدمتی

  16. تعهد نامه محضری متقاضی تاسيس(بصورت سند محضری )

  17. در صورتيکه داروخانه در روستا باشد (تصوير پروانه مطب داير در آن روستا 2 برگ )

  18. در مورد داروخانه شبانه روزی پاسخ استعلام از داروخانه های در حريم

  مدارک افتتاح داروخانه توسط انتقال گيرنده (پس ازتاييد کميسيون قانونی ماده 20 )

 

   الف ) مدارک انتقال دهنده :

 • تصوير مجوز تاسيس
 • سند صلح محضری که به امضاء طرفين رسيده اصل و کپی
 • تسويه حساب از 6 شرکت دارويی توسط انتقال دهنده اصل و کپی

     ب) مدارک انتقال گيرنده :

 • فرم صدور پروانه دقيقا تکميل و دو نسخه تايپ شود
 • تصوير سند مالکيت که به نام مؤسس باشد در صورت ملکی بودن محل دو نسخه
 • اجاره نامه تنظيمی که به مهر و امضاء کارشناس و رئيس مربوطه رسيده باشد اصل وکپی
 • تعهد نامه ملک داروخانه تائيد امضاء محضری شده باشد ( اصل و کپی فرم شماره 8 )
 • معرفی نامه مسئول فنی از سوی موسس اصل و کپی
 • فيش بانکی مربوط به پروانه تاسيس 435600 ريال به حساب 90041 بانک ملی شعبه فخر رازی تهران رابط خزانه داری کل رابط در آمدی 1044 خزانه حواله شود اصل و کپی
 • فيش مربوط به پروانه مسئول فنی 205700 ريال و فيش اعتبار پروانه مسئول فنی 145000 ريال به حساب 90040 بانک ملی شعبه فخر رازی تهران رابط خزانه داری کل رابط در آمدی 732 خزانه حواله شود اصل و کپی
 • تصوير گواهی نهايی بازآموزی نهايی برای افرادی که بيش از 5 سال فارغ التحصيل شده اند يا تصوير گواهی مقدماتی برای افرادی که بيش از يکسال فارغ التحصيل شده اند .
 • دو قطعه عکس 4×3 (با رعايت شئونات اسلامی )
 • اصل پروانه مسئوليت فنی موسس در داروخانه قبلی که کار کرده است ( جهت ابطال )

 

  مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی و برگ تشخيص صلاحيت مسئول فنی :

 • تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيح تصوير صفحه آخر ) دو نسخه )
 • درخواست کتبی متقاضی جهت صدور برگ شخيص صلاحيت
 • تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهی خدمت وظيفه
 • فرم شماره 9 دقيق و کامل تنظيم و دو نسخه تايپ و به امضاء برسد .
 • تصوير پروانه دائم ، داروسازی يا پروانه موقت داروسازی 2 نسخه
 • فرم تقاضای صدور پروانه تکميل و به امضاء برسد يک نسخه تايپ شود .
 • معرفی نامه مسئول فنی از سوی مؤسس
 • فرم قرار داد خريد خدمتی که به مهر و امضاء موسس - مسئول فنی - انجمن داروسازان رسيده باشد .
 • اصل استعفای مسئول فنی قبلی
 • اصل پروانه مسئول فنی در داروخانه قبلی قبلی جهت ابطال
 • تصوير گواهی نهايی باز آموزی برای افرادی که بيش از 5 سال از فارغ التحصيلی ميگذرد يا گواهی مقدماتی برای افرادی که بيش از يکسال از فارغ التحصيلی آنها ميگذرد .
 • فيش بانکی 205700 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط در آمدی 732 خزانه حواله شود (جهت صدور پروانه مسئول فنی )
 • فيش بانکی 145000 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط در آمدی 732 خزانه حواله شود (جهت اعتبار پروانه مسئول فنی هر 5 سال يک بار بايد پرداخت شود )
 • دو قطعه عکس 4*3 (سياه و سفيد با رعايت شئونات اسلامی) و يک عدد پوشه
 • پس از دريافت برگ تشخيص صلاحيت شروع به کار و پايان کار نامبرده در هر داروخانه پشت برگ تشخيص ثبت گردد. (به عنوان سوابق کار)

  مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی و برگ تشخيص صلاحيت مسئول فنی شرکت های توزيع :

 • تصوير صفحه اول شناسنامه (درصورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر)دو نسخه
 • درخواست کتبی متقاضی جهت صدور برگ تشخيص صلاحيت
 • تصوير کارت پايان خدمت يا معافيت يا گواهی خدمت وظيفه
 • تصوير پروانه دائم داروسازی يـا پروانه موقت داروسازی دو نسخه
 • اصل برگ عدم سوء پيشينه
 • در صورت کارمند بودن تصوير آخرين حکم کارگزينی(به جای شماره 5 )
 • تکميل فرم های شماره 1 و2و3
 • فرم قراردادخريدخدمتی که به مهروامضاء موسس ـ مسئول فنی ـ انجمن داروسازان رسيده باشد .
 • اصل استعفای مسئول فنی قبلی
 • اصل پروانه مسئول فنی در داروخانه يا شرکت قبلی جهت ابطال
 • تصوير گواهی نهايی بازآموزی برای افرادی که بيش از 5 سال از فارغ التحصيلی می گذرد يا گواهی مقدماتی برای افرادی که بيش از يکسال از فارغ التحصيلی آنها می گذرد .
 • فيش بانکی 205700 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط درآمدی 732 خزانه حواله شود (جهت صدور پروانه مسئول فنی )
 • فيش بانکی 145000 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط در آمدی 732 خزانه حواله شود (جهت اعتبار پروانه مسئول فنی هر 5 سال يک بار بايد پرداخت شود )
 • دو قطعه عکس 4×3 (با رعايت شئونات اسلامی )
 • پس لز دريافت برگ تشخيص صلاحيت شروع به کار و پايان کار نامبرده در هر شرکت پشت برگ تشخيص ثبت گردد (به عنوان سوابق کار )
 • در صورت داشتن برگ تشخيص صلاحيت فنی بندهای 1 و 5 و 6 نياز نخواهد بود .

  مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی (مجدد ) :

        • شماره مجوز مسئول فنی در اولين داروخانه ای که برای نامبرده پروانه صادر شده است

 • اصل پروانه مسئول فنی در داروخانه قبلی جهت ابطال
 • اصل برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فنی (جهت درج سوابق کاری داروخانه قبلی ) و کپی
 • تکميل فرم صدور پروانه مسئول فنی
 • تصوير پروانه دائم داروسازی يا پروانه موقت دو نسخه
 • اصل استعفای مسئول فنی قبلی داروخانه
 • معرفی نامه مسئول فنی از سوی موسس
 • فرم قرارداد خريد خدمتی که به امضاء و مهر موسس و مسئول فنی و انجمن داروسازان رسيده باشد .
 • در صورتيکه پروانه مسئوليت فنی در داروخانه قبلی فاقد اعتبارات باز آموزی باشد ارائه گواهی نهايی يا مقدماتی باز آموزی و فيش 145000 ريال به حساب 90040 بانک ملی فخر رازی تهران رابط در امدی 732 خزانه حواله شود .
 • فيش بانکی 205700 ريال جهت صدور پروانه مسئول فنی به حساب بالا حواله شود .
 • يک قطعه عکس 4*3(با رعايت شئونات اسلامی )

  مدارک لازم جهت انتقال محل داروخانه:

 • اصل تقاضای کتبی ثبت شده موسس و کپی (آدرس دقيق ، پلاک ، شماره تلفن محل جديد بايد درج شود )
 • کارشناسی مرحله اول تايپ شود
 • کارشناسی مرحله دوم کپی
 • فيشهای بانکی 435600 ريال پروانه تاسيس و 205700 ريال پروانه مسئول فنی به حساب 90041 و 90040 بانک ملی فخر رازی تهران حساب خزانه داری کل حواله شود و کپی
 • اجاره نامه يا تصوير سند مالکيت ( دو نسخه )اجاره نامه به مهر و امضاء رئيس مربوطه برسد .
 • تعهد نامه ملک (دو نسخه )
 • دو قطعه عکس 4×3(با رعايت شئونات اسلامی )

  در مورد انتقال محل استفاده از تبصره 1 ماده 18 (تعداد مطب فعال در فاصله 80 متری داروخانه داير و تعداد ميانگين ماهيانه نسخ بيمه داروخانه های فعال داير در حريم قانونی )ضروری است

شرکت‌های تابعه
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 2362
 بازدید امروز : 10876
 کل بازدید : 9921413
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 0.2020
site map | home