دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨ -
صفحه اصلی
تماس با ما
نقشه سایت
»
لینکهای مفید
سایت رهبری
سایت ریاست جمهوری
وب دا رفسنجان
سایت سامد
سایت ایران مردم
سایت وزارت بهداشت
سایت دولت
کاربران
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
تقویم

کارنامه علمی زینت سالم

1- اطلاعات فردی
نام و خانوادگی – زینت سالم
رشته تحصیلی: علوم تغذیه
سمت: :مربی و عضو هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی، و عضو مرکز تحقیقات محیط کار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  درجه: کارشناسی ارشد
محل تحصیل: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی .ایران
 سال فراغت از تحصیل: 1374
محل خدمت: دانشکده پزشکی .دانشگاه علوم پزشکی ، رفسنجان ، ایران
آدرس: گروه پزشکی اجتماعی ، دانشکده پزشکی ،
پست الکترونیک:
zinatsalem@yahoo.com

تاریخچه آموزشی:
کارشناسی علوم تغذیه: سال فراغت از تحصیل 1364
کارشناسی ارشد علوم تغذیه: سال فراغت از تحصیل 1374
پایا‌‌ن‌نامه: بررسی اثر کلسیم تکمیلی بر فشار خون زنان باردار جوان

سابقه آموزشی
تاریخچه آموزشی: فعالیتهای آموزشی( واحدهای تدریس شده از سال 1377 لغایت 1388 )

نام درس 

واحد                    

گروه

تغذیه
تغذیه درمانی 
تغذیه مادر و کودک
شیمی مواد غذائی
بهداشت 3   ( گروهی )
بهداشت 5  ( گروهی )
بهداشت عمومی  ( گروهی )
کارآموزی بهداشت  ( گروهی )
کارورزی بهداشت ( گروهی )
جمعیت و تنظیم خانواده(گروهی
جمعیت و تنظیم خانواده(گروهی )

2
2
2
2
1
5/0
1
2
2
2
2

پزشکی
پرستاری
مامائی
علوم آزمایشگاهی( سال 1377-1383 )
پزشکی77-84
پزشکی 77-تا مهر 1390
دندان پزشکی( سال 1377-1386 )
پزشکی( 1377تا کنون  )|
پزشکی( 1377-1384 )
پزشکی( 1377-1384 )
دندانپزشکی

واحدهای جدید  ارائه شده از سال1386 :

اصول تغذیه
اصول تغذیه  
تغذیه کاربردی
اصول و تغذیه مادر و کودک
رژیم درمانی در بیماریهای مادر و کودک
تغذیه و بهداشت دهان و دندان
تغذیه و نقش آن در بهداشت دهان و دندان
تغذیه وریدی  ( گروه بیهوشی ) 
                            
    

2
2
2
2
2
2
2
13/0

دانشجویان بهداشت خانواده - مهر 1386
دانشجویان کارشناسی مامائی سال 1386( مهر 1386 )
دانشجویان بهداشت خانواده سال 1386( مهر 1386 )
دانشجویان کارشناسی مامائی سال 1386( بهمن  1386 )
دانشجویان کارشناسی مامائی سال 1386( مهر 1387 )
دانشجویان آموزش بهداشت دهان و دندان سال 1386
دانشجویان دندانپزشکی ورودی 1386 : شروع:  مهر 1388
 شروع بهمن-88 87

تدریس در سایر دانشگاهها:
- تغذیه مامائی دانشکده پرستاری و مامائی واحد شهربابک
- تغذیه پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی واحد شهربابک
- تغذیه پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی واحد سیرجان
- جمعیت و تنظیم خانواده( گروهی ) دانشجویان حقوق دانشگاه آزاد واحد رفسنجان
- جمعیت و تنظیم خانواده( گروهی ) دانشجویان مدیریت  دانشگاه آزاد واحد رفسنجان.

- انتشارات:
چاپ کتاب:
گای هووارد . روستاهای سالم . مترجمین سید ضیا طباطبائی ، دکتر محمد رضا وفا ، دکتر محسن رضائیان ، دکتر عباس اسماعیلی ، محمود شیخ فتح الهی ، زینت سالم ، دکتر غلامحسین حسن شاهی . انتشارات خلوص چاپ اول ، تابستان 1385 .

- مقالات فارسی
- زینت سالم ، نسرین امیدوار دکتر محمود محمودی ، دکتر بلقیس اولادی .بررسی اثر کلسیم تکمیلی بر فشارخون زنان باردار. پژوهش در پزشکی ( مجله پژوهشی دانشکده پزشکی ). دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمان شهید بهشتی .1379 24(2).95-103
- زینت سالم ، مریم شهابی نژاد . بررسی هبستگی نسبت کمر به باسن با فشارخون و لیپیدهای سرم در زنان شاغل در   مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان: مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی درمانی همدان1380 18(4)51:-55
- زینت سالم ، محمود شیخ فتح الهی ، عباس اسماعیلی . بررسی میزان شیوع سو تغذیه در کودکان 1-5 ساله شهر رفسنجان در سال 1380.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1381 (1)4: 260-266
- زینت سالم ، علی نشاط ، کیوان باقریان ، محمود شیخ فتح الهی و محمد علی سجادی . شیوع دیابت نوع دودر جمعیت بالای 30سال شهر رفسنجان در سال 1379 . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 1382: 3(1):9-16
- زینت سالم . مواد غیر مغذی موجود در گیاهان و نقش آنها در پیشگیری از بیماریها. بوتیمار . مجله آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی رفسنجان فروردین 1381.36-38
- زینت سالم ، دکتر محسن رضائیان ، کیومرث کوثری . بررسی میزان آگاهی ، بینش و عملکرد بهورزان خانه‌های بهداشت شهر رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده. طلوع بهداشت فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت . تابستان و پائیز 1384 . سال چهارم .شماره 2 و 3 . 1-11
- دکتر محسن رضائیان ، زینت سالم ، احمد صیادی ، سیاووش دهقان ، حسن احمدی . ارزیابی نقادانه پایا‌‌ن‌نامه‌های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال 1372 تا پایان سال 1382 .  مجله گامهای توسعه درآموزش  مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی . دوره دوم ، شماره 2 ، پائیز و زمستان 1384 . ص 72-79
- دکتر محسن رضائیان ، محمود شیخ فتح الهی ، زینت سالم . تعیین کننده‌های بارورری مجله پژوهشی حکیم ، پائیز 1385، دوره 9 ، شماره3
– زینت سالم ، دکتر رضا وزیرینژاد ، سید ضیا طباطبائی و دکتر سیاووش دهقان . بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی شهر رفسنجان در زمینه تنظیم خانواده در سال 1384 . مجله دانشکده پرستاری مامائی و پیراپزشکی رفسنجان . سال 1 ، شماره 3 ، ص 31 – 38 ، بهار 1386 .
- زینت سالم ، دکتر محمد علی سجادی ، دکتر رضا وزیری نژاد ، دکتر عباس اسماعیلی ، دکتر محسن رضائیان و سید ضیا طباطبائی. مروری بر اهمیت و اثرات روزه داری ماه مبارک رمضان در بیماران دیابتی. ویژه نامه اولین همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم . فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . 1386،دوره 6، ویژه نامه ،شماره 4 ، ص 1- 6
- دکتر محسن رضائیان ، دکتر رضا وزیری نژاد ، ، سید ضیا طباطبائی ، زینت سالم ،. دکتر عباس اسماعیلی . آزیتا منشوری خو دکشی در دین اسلام ویژه نامه اولین همایش بهداشت در آموزه هایپیامبر ا مبر اعظم. فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1386، دوره 6، ویژه نامه ، شماره 4 ، ص 15- 22.
-، دکتر عباس اسماعیلی ، دکتر محسن رضائیان ، دکتر رضا وزیری نژاد ، ، سید ضیا طباطبائی ، زینت سالم ،. فرشته مهدیان  ویژه نامه .اولین همایش بهداشت در آموزه هایپیامبر اعظم. فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . ،1386دوره 6، ویژه نامه ، شماره 4 ، ص55- 060
- دكتر ناهيد مسعود پور *، زينت سالم، دكتر مهدی سيدميرزايي، احمدرضا صيادي، سكينه ابراهيمي‌پور. فراواني مصرف قطره آهن كمكي و موانع مصرف آن در كودكان 24-6 ماهه مراجعه كننده به مراكز بهداشت شهر رفسنجان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . 1386 . جلد 6(2) .129-134
- دکتر محسن رضائیان ، زینت سالم ، دکتر غلامحسین حسن شاهی ، امیر شمسائی ، آرموند طوروسیان ، رضا هزاره . وضعیت تغذیه کودکان مهاجر افغانی ساکن در شهرستان شهریار با استفاده از شاخص توده بدنی . پایش فصلنامه پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی .. 1386:سال هفتم ، شماره اول .: 23-28
- زینت سالم ، دکتر محسن رضائیان ، دکتر سیاووش دهقان . بررسی استنادهای استفاده شده در پایا‌‌ن‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال 1372-1382 . گام‌های توسعه در آموزش پزشکی . مجله مرکز توسعه آموزش پزشکی . 1386: دوره چهارم ، شماره اول . 36-43 .
- زینت سالم . دکتر رضا وزیری نژاد  بررسی شیوع چاقی و سندرم متابولیک در دختران 11-18 سال شهرستان رفسنجان .1386 .مجله قند و لیپید ایران . 1386.شماره 2 ( 7 ): 205-214
- زینت سالم ، محسن رضائیان بررسی وضعیت فشارخون دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و ارتباط آن با چاقی و چاقی شکمی  1386 . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . 1387، 7 ( شماره3 ) . 157-164
- ناهید مسعود پور1 – زینت سالم 2 ، محسن رضائیان 3 - وحید حسامی 4ارتباط بین دفعات شیر دهی در روز و رشد شیر خوار در سال دوم تولد فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاع علوم پزشکی هرمزگان . 1387 12 ( 3 ) ، 187-195
– زینت سالم ، دکتر محسن رضائیان بررسی شیوع فشارخون و ارتباط آن با چاقی و چاقی مرکزی ، سال 1386 فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علو پزشکی رفسنجان . دوره 8 ، شماره اول بهار 1388 . 47-53 .
- سالم زینت ، وزیری نژاد رضا . ارزیابی شاخصهای تن سنجی در دختران مقاطع راهنمائی و دبیرستانی شهر رفسنجان و سال 1386 . مجله پزشکی هرمزگان . سال سیزدهم شماره 1 ، بهار 1388 .
-زینت سالم ، محس رضائیان ، کلثوم ریئس آبادی ، لیلا سلاجقه . ارزیابی وضعیت تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با استفاده از اندازه گیری‌های آنتروپومتریک . فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علو پزشکی رفسنجان . جلد 8 ، شماره سوم پائیز 1388 .215-226
- زینت سالم . شیوع پرفشاری خون و ارتباط آن با شاخهای تن سنجی در دختران نوجوان شهر رفسنجان سال 1386 . فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علو پزشکی رفسنجان . جلد 8 ، شماره چهارم زمستان . 1388 . . 273-286
- زینت سالم .بررسی شیوع فشار خون در کودکان دبستانی شهر رفسنجان . سال 1387 . مجله دیابت و لیپید ایران . دوره 9 ،شماره 2 ،زمستان 1388 . 198-205.
-زينت سالم1 ، دکتر رضا وزیری نژاد برسی شیوع برخی از اجزای سندرم متابولیک در کودکان دبستانی در کودکان 7 تا 11 ساله شهر رفسنجان در سال1388 . مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایرانسال پنجم، شماره 2، تابستان 1389، صفحات 8-11387
- زینت سالم .بررسی خصوصیات آنترو پومتری کودکان دبستانی شهر رفسنجان با استفاده از نمایه توده بدن و دورکمر . سال 1387. lمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، دوره 18 ،شماره 1،40-48 ،1389
-زینت سالم ، دکتر رضا وزیری نژاد ، دکتر مهناز تشکری ، دکتر پریسا بالائی . مقایسه روی سرم در بیماران دیابتی و افراد سالم .گزارش کوتاه . فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علو پزشکی رفسنجان. 139. 10 (3)،225-0230
-زینت سالم . مداخلات داروئی در درمان کودکان چاق . دو ماهنامه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( در حال چاپ )
-زینت سالم ، و همکاران . تحلیل استنادی پایا‌‌ن‌نامه‌های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . مجله آموزش توسعه پزشکی ایران. مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي-درماني اصفهان 1390.11(2) 191-199 .
-محسن رضائيان ، رضا وزيری‌نژاد ، عباس اسماعيلی ، زينت سالم ، محمد اسدپور * و ليلا حيدری‌نژادارزيابی درونی گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی رفسنجان. ویژه نامه آموزشی .مقاله پژوهشی علمی پژوهشی دانشگاه علو پزشکی رفسنجان. دوره دهم ، ویژه نامه 139. 55-660
- محسن رضائيان ، زينت سالم ، فاطمه بشارت ، مريم هادوی و رضا وزيری نژاد . دومین خود اززيابی روند چاپ مقالات در فصلنامه علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علو پزشکی رفسنجان . ، دوره یازدهم ،فروردین و اردیبهشت 1391 . . 1-10
-زینت سالم،1 محمود شیخ فتح‌الهی2. روش¬های جراحی در درمان نوجوانان با چاقی مرضی. مجله دانشگاه علوم پزشکی زاهادن ( طبیب شرق ) در حال چاپ
 - زینت سالم ، دکتر محسن رضائیان ، مینا ولی نژاد . بررسی استنادهای استفاده شده در پایا‌‌ن‌نامه‌‌‌‌‌های دانشجویان دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال1337 تا پایان سال
1390

مقالات انگلیسی
-Dr Mohsen Rezaeian . Zinat salem . Prevalence of obesity and abdominal obesity in a sample of urban adult population within south east of Iran . . Pakistan Journal of Medical Sciences .2007. 23(2):193-197 .
-Zinat Salem1, Reza Vazirinejad2, Nazanin Zia Shiekholeslami3,Zahra Hashemi4, Mahnaz Tashakiry.-THE COMPARISON OF SERUM FERRITINCONCENTRATION BETWEEN HEALTHY PEOPLEWITH AND WITHOUT HISTORY OF FAMILY DIABETES. Pak J Med Sci April - June 2008 (Part-I) Vol. 24 No. 2 296-299
- G.R. Asadi karam1*, Z. Salem1, S. Nakhlestanei1, M. Sirati Sabet2,M. Mahmoodi1, A. Rezaee3 and H.R. Alavi4 Biochemical Compounds and Nutritional Rolesof the Foods Explained in the Quran. Pakistan Journal of Nutrition . 2009; 8 (1): 13-19,
-Zinat Salem ِDr Reza Vazirinejad . Prevalence of obesity and metabolic syndrome in adolescent girls in South East of Iran .2007. Pak J Med Sci, 2009; 25, (1):384-200
- N.Z.Sheikholeslami,M.Resaeian,Z.Salem . The epidemiologic study of animal bites in Rafsanjan,2003-2005. EeastMeditterr Health J.. 2009;15(2):455-56 . Short Communication
-Rezaeian M, Hassanshahi G, Salem Z, Shamsaee A, Tourousian A, Hazare R, Tabatabai SZ. Nutritional status in a sample of the Afghan immigrant children within Iran . Pak J Biol Sci. 2009 May 1;12(9):726-9.

 - پروژه‌های تصویب شده:
- ارتباط بین دورکمر به باسن در کارکنان بیمارستان علی ابن ابیطالب رفسنجان
- شیوع سو تغذیه در کودکان زیر سن 5 سال در مهد کودکهای رفسنجان
- شیوع دیابت نوع 2 در جمعیت بالغ در شهر رفسنجان
- مقایسه بین آنتی اکسیدانهای سرم بیماران دیابتی نوع 2 با گروه کنترل
- ارتباط بین وزن همگام تولد و رشد در کودکان متولد شده در سال 1379
- شیوع چاقی و سندرم متابولیک در دختران نوجوان . رفسنجان . 1385
- مقایسه سطح روی سرم بیماران دیابتی و گروه کنترل . رفسنجان . 1376
-برسی فراوانی بعضی از فاکتورهای سندرم متابولیک در زنان شاغل در امر اداری دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و ارتباط ویتامین دی با این عوامل. مصوب2/12/1390
-بررسی اثر محیط دانشگاه بر اندازه گیریهای آنتروپونتریک ( شاخص توده بدن امپدانس بیوالکتریکی ) در دانشجویان رشته پزشکی در هنگام ورود (سال 1391 ) و در پایان سال اول
-بررسی اثر محیط دانشگاه بر اندازه گیریهای آنتروپونتریک ( شاخص توده بدن و درصد چربی بدن (توسط امپدانس بیوالکتریکی ) در دانشجویان‌های پرستاری و مامائی  در هنگام ورود (سال 1391 ) و در پایان سال اول
- بررسی شیوع فشارخون و ارتباط آن با شاخصهای آنتروپومتریک در کودکان دبستانی شهر رففسنجان
- بررسی استنادهای استفاده شده در پایا‌‌ن‌نامه‌های دانشجویان پزشکی از سال 1372-1386
- مداخلات انجام شده در چاقی کودکان:
- تحلیل استنادهای استفاده شده در پایا‌‌ن‌نامه‌های دانشجویان دندانپزشکی .تا پایان سال 1389
-بررسی اثر محیط دانشگاه بر اندازه گیریهای آنتوپومتریک و در صد چربی بدن ( با استفاده از امپدانس بیو الکتریک ) در دانشجویان پزشکی ورودی سال 1391 .
- بررسی اثر محیط دانشگاه بر اندازه گیریهای آنتوپومتریک و در صد چربی بدن ( با استفاده از امپدانس بیو الکتریک ) در دانشجویان پرستاری و مامائی ورودی سال 1391 .
-بررسی اثر محیط دانشگاه بر اندازه گیریهای آنتوپومتریک و در صد چربی بدن ( با استفاده از امپدانس بیو الکتریک ) در دانشجویان پیراپزشکی ورودی سال 1391 .

- استاد راهنمای پروژه و پایا‌‌ن‌نامه دانشجوئی
- بررسی شیوع دیابت در جمعیت با سن سی سال به بالای شهر رفسنجان در سال 1379
- بررسی آگاهی، بینش و عملکرد بهورزان خانه‌های بهداشت مراکز بهداشتی شهرستان رفسنجان
- ازیابی نقادانه پایا‌‌ن‌نامه‌های دانشجویان پزشکی از بدو تاسیس تا سال 1382

- استاد مشاور پروژه و پایا‌‌ن‌نامه دانشجوئی:
- بررسی اثر کاسنی بر قند خون بیماران دیابتیک
- اندازه گیری میزان پروتئین شیر مادر و ارتباط آن با رشد کودک.
- بررسی شیوع سوء تغذیه در کودکان دبستانی شهر رفسنجان
- بررسی اثر روی تکمیلی در رشد کودکان.
- بررسی شیوع استفاده از غذا‌های فرموله شده در کودکان.
- بررسی آگاهی، ببنش و عملکردکارکنان واحد بهداشت خانواده مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رفسنجان
- بررسی اپیدمیولوژیک حیوان گزیدگی در شهرستان رفسنجان در سالهای 1384-1382
- بررسی ارتباط بین دفعات شیردهی در روز و رشد شیرخوار در سال دوم تولد در شیرخواران 1-2 ساله مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهر رفسنجان در سال 1381
- بررسی میزان شیوع فشارحون و ارتباط آن با شاخصهای تن سنجی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
- بررسی نمایه توده بدن و آلبومین سرم در بیماران مبتلا به اولسر پپتیک پرفوره شده مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی حضرت علی ابن ابیطالب 1391

- سخنرانی ها:
- نخستین همایش درون دانشگاهی تحقیقات بالینی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 3/1382 (سخنران )
- کنفرانس ماهیانه پزشکان . دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . 9/3/1379. ( مدرس )
-کارگاه بهبود رشد و تغذیه کودک. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان . 1381( مدرس)
- اثرات روزه داری در بیماران دیابتی . همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم: سوم و چهارم اسفند ماه .1385 .( سخنران )
-کارگاه روش تحقیق . گروه هدف اساتید دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . اسفند 5/12/1385 لغایت 7/12/1385 1385 ( مدرس )
-کارگاه روش تحقیق . گروه هدف دانشجویان نخبه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . آذر1385 ( مدرس )
- روزه داری در بارداری دومین . همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم . 1386 (سخنران)
- تغذیه درمانی در بیماران دیابتی برای پزشکان عمومی : 1384( مدرس)
- تغذیه درمانی در بیماران دیابتی برای پزشکان عمومی : 13830( مدرس)
- تغذیه درمانی در بیماریهای کلیوی: برای پزشکان عمومی 1379( مدرس)
- تغیه سالم برای پزشکان عمومی 1379 ( مدرس)
- سمینار دیابت  برای پزشکان عمومی ، متخصصین داخلی و فوق تخصص غدد : 20/2/1385 لغایت 21/2/1385  ( مدرس )
-کارگاه مرور همتایان سردبیری ( داوری مقالات مجله ) : 22/9/1388 ( مدرس )
- رژیم درمانی در بیماران دیابتی . برنامه مدون ویژه داروسازان . دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 30/11/1389 .
- زینت سالم و همکاران: بررسی تحلیل استنادی پایا‌‌ن‌نامه‌های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سه مقطع زمانی: سمینار همایش توسعه آموزش پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی کردستان . سنندج . 11و 12 اسفند ماه 1389( سخنران)

- مسئولیتهای آکادمیک:
- مدیر گروه پزشکی اجتماعی: 11/9/ 1388 تا کنون
 
- مسئولیتهای حرفه ای
- مسئول و مشاور تغذیه مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب (ع ) از سال 31/2/1368 لغایت 1/1/1384
-کارشناس مسئول تغذیه برنامه دیابت از تاریخ2/7/ 1383لغایت30/ 10/1384
- مشاورتغذیه: کلینیک تخصصی مدرس  . 1380 تا کنون

- مسئولیتهای اجرائی
- مدیر اجرائی مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان مهر 1387 تا کنون
- عضو شوراها و کمیته ها
- عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی ازتاریخ 13/12/1383 تا کنون
- عضو شورای آموزشی دانشکده پزشکی مهر 1388 تا کنون
- عضو کمیته تامین منابع علمی از تاریخ 12/8/1382 تا 1384
- عضو کمیته تغذیه و رژیمهای درمانی مرکز آموزشی و درمانی حضرت علی ابن ابیطالب(ع) از تاریخ 18/1/1382 تا 1385 7- عضو کمیته فنی تائید صلاحیت مسئولین فنی موسسات مشمول قانون نظارت بر موادغذائی ،آرایشی و بهداشتی دانشگاه از تاریخ 23/4/1382 لغایت 1384 8- عضو انجمن تغذیه ایران: سال 1364 تا کنون.
-عضو مرکز محیط کار از سال 1390
- داور مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
-داوری مقالات "اولین کنگره قران پژوهی و طب" در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 26-27 بهمن ماه 1390
 
- تشویق نامه ها:
- مربی برگزیده: انتخاب شده از طرف معاونت پژوهشی برای آموزش دانشجویان پزشکی 1385
- مربی برگزیده: انتخاب شده از طرف معاونت پژوهشی برای آموزش دانشجویان پزشکی 1386
- پژوهشگر اول در بخش مربیان دانشکده پزشکی . توسط معاون آموزشی و پژوهشی 1386
- پژوهشگر اول در بخش مربیان دانشکده پزشکی . توسط معاون آموزشی و پژوهشی 1387
- بهترین مربی: انتخاب شده توسط ریاست دانشگاه به علت کسب رتبه اول تغذیه در امتحان جامع علوم پایه در مقایسه با سایر دانشگاههای بزرگ کشور.
- پژوهشگر اول در بخش مربیان دانشکده پزشکی سال 1388 . توسط معاون آموزشی و پژوهشی .
- انتخاب شده به عنوان پژوهشگر نمونه در روز زن توسط ریاست دانشگاه 1389 .
- قدردانی و سپاسگزاری توسط ریاست دانشکده پزشکی به علت برگزاری منظم ، مدون کارآموزی بهداشت و تدوین برنامه جدید برگزاری امتحان ASPE در تابستان سال 1389
- تقدیرنامه به عنوان ارتقا کیفیت مجله دانشگاه علوم پزشکی و کسب امتیاز Index Copernicus برابر 2/5  در سال 1388
- پژوهشگر اول در بخش مربیان دانشکده پزشکی . توسط معاون آموزشی و پژوهشی 1390

- حضور در کارگاهها ( شرکت کننده )
1- کارگاه آموزشی یکروزه آشنائی با بانک‌های اطلاعات الکترونیکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. 1380
2- کارگاه کاربرد و تهیه مواد و وسایل آموزشی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. 21-22- مهر ماه 1378.
3- کارگاه روش تحقیق. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان 16-17 مهرماه 1378
4-کارگاه روش تحقیق مقدماتی. شماره 1. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. 10-15 مهرماه 1378
5- دوره تکمیلی روش تحقیق. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. 28-29 فروردین ماه 1379.
6- کارگاه شیوه بهره گیری از مراجع پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان. 5/8/1379
7-کارگاه مقاله نویسی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان . 31-فروردین 1379
8-کارگاه دو روزه آموزش کشوری کارشناسان تغذیه مجری طرح ملی پیشگیری و کنترل دیابت. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 10-11 تیر ماه 1376
9-کارگاه آموزشی یک روزه کنترل وزن . انجمن تغذیه ایران. 11/4/1377
10-کارگاه باز آموزی یک روزه مهارت‌های مشاوره تغذیه. انجمن تغذیه ایران . 27/11/1376
11-کارگاه باز آموزی سه روزه بیماری‌های قلب و عروق دیابت، تداخل دارو و غذا. انجمن تغذیه ایران . 28-30-بهمن ماه 1378
12-کارگاه آموزشی دیابت و نحوه برخورد با بیماران دیابتیک در دفاتره مشاوره و چگونگی درمان آنها. انجمن تغذیه ایران. 12/3/1379
13- کارگاه کنترل وزن و دانستنی‌های لازم در موفقیت این بیماران. انجمن تغذیه ایران. 10/3/1379
14-کارگاه آموزشی بررسی روند رشد و چالش‌های افت رشد و نیاز‌های تغذیه ای در کودکان و نوجوانان. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان. 11/3/1379.
15-کارگاه آمزشی نرم افزارSPSS دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  7/4/1384 لغایت 8/4/1384
16-کارگاه آمزشی نرم افزار Excel دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  25/3/1384 لغایت 26/3/1384
17-کارگاه آمزشی نرم افزار Publisher  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان  1/4/1384 لغایت 2/4/1384
18-کارگاه طرح درس: 4/4/1385 لغایت 4/4/1385 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
19– کارگاه آموزشی مدیریت رفرانس نویسی reference Manager دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 23/1/1386
20-کارگاه آموزشی تغذیه بالینی . معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با همکاری دفتر بهبود تغذیه جامعه . وزرت بهداشت و آموزش پزشکی . 5/3/1386 لغایت 7/3/1386 .
21–گارگاه مقدمانی روش تحقیق کیفی . دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . 4/4/1386 -7/4/1386
22-کارگاه نامه نوشتن به زبان انگلیسی English letter writing ) ) . دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . 21 بهمن 1378 برابر با 9 فوریه 2009
23-کارگاه مهارتهای زندگی
24-کارگاه پژوهش در آموزش
25= کارگاه Endnot X3 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 28 لغایت 29 دیماه سال 1390
26=داوری مقالات کنگره قران پژوهی بمدت 110 ساعت
27- شرکت در کارگاه طرح معرفت در موسسه آوزشی پژوهشی امام خمینی . 19/3/1391 تا 25/3/1391

- ارائه مقاله در کنگره ها
1- زینت سالم ، محمد علی سجادی ، علی نشاط ، کیوان باقریان ، محمود شیخ فتح الهی بررسی شیوع چاقی و جاقی مرکزی در بالغین شهر رفسنجان. دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر . 17-19 اسفند 1382 . خلاصه مقالات دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر. پژوهش در پزشکی . مجله پژوهشی دانشکده پزشکی . ویژه نامه 1382 سال 27 شماره 4 .
2- زینت سالم ، محمد علی سجادی ، علی نشاط ، کیوان باقریان ، محمود شیخ فتح الهی -بررسی شیوع پر فشاری خون در بالغین شهر رفسنجان 1380 (ص 223 ) . خلاصه مقالات دومین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر
3- زینت سالم ، محمد علی سجادی ، علی نشاط ، کیوان باقریان ، محمود شیخ فتح الهی. بررسی شیوع دیابت در شهر رفسنجان 1379 . خلاصه مقالات اولین کنگره پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر 7-10 آبان 1381 . پژوهش در پزشکی . مجله پژوهشی دانشکده پزشکی . ویژه نامه پائیز 1381.
4- زینت سالم ، نسرین امیدوار . بررسی اثر کلسیم تکمیلی بر فشار خون زنان باردار . چهارمین کنگره تغذیه ایران . 14- 17 آبان 1375 . خلاصه مقالات چهارمین کنگره تغذیه ایران .
5- زینت سالم مریم شهابی نژاد . بررسی همبستگی نسبت کمر با باسن با فشار خون و لیپیدهای سرم زنان شاغل در مرکز حضرت علی ابن ابیطالب رفسنجان 1375 . . پنجمین کنگره تغذیه ایران . 22-27شهریور 1378 . . خلاصه مقالات پنجمین کنگره تغذیه ایران .
6- زینت سالم ، محسن رضائیان ، محمود شیخ فتح الهی؛ مهدی هدایتی ، غلمرضا اسدی . اندازه گیری آنتی اکسیدانهای پلاسمای بیماران دیابتی نوع 2 و ارتباط آن با هیپرلیپیدمی و کنترل بیماری . هشتمین کنگره تغذیه ایران . 16-19 شهریور 1383.. . خلاصه مقالات هشتمین کنگره تغذیه ایران .
7- زینت سالم ، محمود شیخ فتح الهی ، محمد علی سجادی . بررسی شیوع دیابت در زنان با سن بلای 30 سال در رفسنجان سال1379 . خلاصه مقالات اولین کنگره اپیدمیولوژی . 3-5 دیماه 1381.
8- زینت سالم، محمود شیخ فتح الهی ، عباس اسماعیلی. بررسی میزان شیوع سو تغذیه در کودکان 1-5 ساله شهر رفسنجان در سال 1380 - خلاصه مقالات هفتمین کنگره تغذیه ایران . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان. 11-14 شهریور 1381
9- زینت سالم ، محمد خاکساری ، غلامرضا اسدی ، محمد علی سجادی . بررسی اثر کاسنی بر لیپیدهای سرم بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 . خلاصه مقالات هفتمین کنگره تغذیه . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان. 11-14 شهریور 1381
10-0محمد خاکساری ، زینت سالم ، غلامرضا اسدی ، محمد علی سجادی . بررسی اثر کاسنی بر کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 . خلاصه مقالات هفتمین کنگره تغذیه . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان. 11-14 شهریور 1381
11- زینت سالم ، مریم شهابی نژاد . بررسی شیوع چاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . – خلاصه مقالات ششمین کنگره تغذیه ایران . دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز. 24-27-بهمن ماه 1376.
12- غلامرضا اسدی کرم ، سارا نخلستانی ، زینت سالم . میزان ترکیبات بیوشیمیائی و نقش تغذیه ای مواد غذائی موجود در قران: خلاصه مقالات کنگره روزه داری و سلامت .18-20 مهر 1380 .
13- زینت سالم ، رضا وزیری نژاد ، علیرضا فرهنگی ، احمد صیادی . بررسی میزان دانش ، بینش و عملکرد کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان رفسنجان در سال 1384 . خلاصه مقالات کنگره دومین کنگره آموزش بهداشت و ارتقاسلامت( طبیب شرق .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان . 1384 سال ششم ( ضمیمه شمار 2 ) ص97 .
14- زینت سالم ،دکتر لادن افشار ، الهام پور غریب شاهی ،بتول شاه حسینی ، دکتر محمد رضا وفا . بررسی رابطه شاخص توده بدن با تمرکز ذهنی در کودکان شهربابک . خلا صه مقالات نهمین کنگره تغذیه ایران . دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13-16 شهریور 1385
15- ایرانمنش فرهاد ،سالم زینت ، گدری فاطمه . فراوانی کاهش وزن در بیماران مبتلا به سکته مغزی ایسکیمیک حاد و ارزش پروگنوستیک آن . خلا صه مقالات نهمین کنگره تغذیه ایران . دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13-16 شهریور 1385
16- مسعودپور ، سالم زینت . بررسی ارتباط بین تعداد دفعات شیردهی در روز و روند رشد شیرخوار 1-2 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رفسنجان سال 1384. خلا صه مقالات نهمین کنگره تغذیه ایران . دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13-16 شهریور 1385.
17- مسعودپور ، سالم زینت . بررسی فراوانی مصرف آهن کمکی و علت عدم مصرف آن در کودکان 6-24 ماهه مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر رفسنجان سال 1384 . خلا صه مقالات نهمین کنگره تغذیه ایران . دانشگاه علوم پزشکی تبریز 13-16 شهریور 1385.
18- زینت سالم ، دکتر محسن رضائیان .. توزیع فراوانی استفاده از استنادهای استفاده شده در پایا‌‌ن‌نامه‌های دانشجویان علوم پزشکی رفسنجان . گامهای توسعه در آموزش پزشکی . مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 15-17 اسفند 1385
19- زینت سالم ، دکتر سید محمد علی سجادی ، دکتر عباس اسماعیلی ، دکتر محسن رضائیان ، دکتر رضا وزیری نژاد ، سید ضیا طباطبائی . مروری بر اثرات روزه داری در بیماران دیابتی .اولین همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . زمستان 1385 ،ویژه نامه . دوره 5 شماره 4 . رفسنجان 3-4 اسفد . 117
20- سید ضیا طباطبائی ، زینت سالم ، ، دکتر عباس اسماعیلی ، دکتر محسن رضائیان ، دکتر رضا وزیری نژاد . مروری بر اثرات روزه داری در بیماران دیابتی .اولین همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . زمستان 1385 ،ویژه نامه . دوره 5 شماره 4 . رفسنجان 3-4 اسفد . 117
21- دکتر عباس اسماعیلی ، دکتر محسن رضائیان ، دکتر رضا وزیری نژاد ، ، سید ضیا طباطبائی ، زینت سالم ،. .اولین همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . زمستان 1385 ،ویژه نامه . دوره 5 شماره 4 . رفسنجان 3-4 اسفد . 117
22- دکتر رضا وزیری نژاد ، ، سید ضیا طباطبائی ، زینت سالم ،. دکتر عباس اسماعیلی ، دکتر محسن رضائیان.اولین همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . زمستان 1385 ،ویژه نامه . دوره 5 شماره 4 . رفسنجان 3-4 اسفد . 117
23-، دکتر محسن رضائیان ، دکتر رضا وزیری نژاد ، ، سید ضیا طباطبائی ، زینت سالم ،. دکتر عباس اسماعیلی .اولین همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . زمستان 1385 ،ویژه نامه . دوره 5 شماره 4 . رفسنجان 3-4 اسفد . 117
24- زینت سالم ، محسن رضائیان . بررسی میزان شیوع فشارخون و ارتباط آن با شاخصهای تن سنجی ( شاخص توده بدن و دورکمر ) در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان . خلاصه مقالات اولین همایش تازه‌های غدد و متابولیسم . 9-10 آبان 1386 . اصفهان . 83
25- بررسی میزان چاقی و سندرم متابولیک در دختران نوجوان شهر رفسنجان . 1386 . خلاصه مقالات اولین همایش تازه‌های غدد و متابولیسم . 9-10 آبان 1386 . اصفهان . 81-82
26- زینت سالم ، دکتر سید محمد علی سجادی ، مریم شهابی نژاد ، نازنین ضیا شیخ الاسلامی . اثرات ؤوزه داری ماه رمضان بر دیابت . خلاصه فارسی مقالات ارائه شده در دومین همایش بهداشت در آموزه‌های پیامبر اعظم . رفسنجان 1-2 اسفند 1386 . ص 43 .
27- زینت سالم . بررسی شیوع چاقی و سندرم متابولیک در دختران نوجوان 11-18 سال شهر رفسنجان در سال 1386 . کتابچه مقالات اولین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران . ص 66 . 4-6 اسفند 1386
28- زینت سالم .بررسی ارتباط وزن تولد با روند رشد در متولدین سال 1379.  . مجله تغذیه ایران ( متا ) خلاصه مقالات دهمین کنگره تغذیه ایران . 6-9 آبان ماه سال 1387 ص 69
29-زینت سالم، محسن رضائیان .وضعیت تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با استفاده از شاخص‌های تن سنجی .  . مجله تغذیه ایران ( متا ) خلاصه مقالات دهمین کنگره تغذیه ایران . 6-9 آبان ماه سال1387 . ص 127 .
30- زینت سالم، رضا وزیری نژاد:شیوع فشارخون دختران نوجوان شهر رفسنجان و ارتباط آن با چاقی و چاقی شکمی  . مجله تغذیه ایران ( متا ) خلاصه مقالات دهمین کنگره تغذیه ایران . 6-9 آبان ماه سال1387 . ص 151.
31- خسروی مژگان ، سالم زینت .بررسی میزان خطا در روش BIA, در مقایسه با روشDXEA  درارزیابی درصد توده چربی . خالصه مقالات سومین کنگره خطاهای پزشکی . 30-31 اردیبهشت سال 1388 .دانشگاه علوم پزشکی لرستان . خرم آباد . 14
32- زینت سالم: بررسی وضعیت تغذیه پسران دبستانی شهر رفسنجان. یازدهمین کنگره تغذیه ایران . دانشگاه علوم پزشکی شیراز 10-13 آبان ماه سال 1389.
33 - زينت سالم بررسي شيوع چاقي و چاقي شكمي در دختران دبستاني شهر رفسنجان 1387 . سومین کنگره پیشگیری و درمان چاقی در ایران . 25-27 آبان ماه 1390 مرکزهمایشهای بین المللی دانشگاه شهید بهشتی. CD ROM  ص 94
34 مژگان خسروی و زینت سالم: بررسی خطاها در گزارشهای بررسی مصرف مواد غذائی کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی لرستان خرم آباد 27/2/1391- 29/2/1391

- Salem Zinat , Shahabinejad Maryam . The prevalence of obesity in students are living in hostel Rafsanjan medical university .9th International congress on obesity .Sao Paula – Brazil . August 24-29 2002(Poster ).
-Omidvar Nesrin , Salem Zinat , Mahmoodi Mahmood . Effect of calcium supplementation on blood pressure of young pregnant women . 16th International of nutrition . Montréal. Canada . July 27- August 1. 1997 (Poster ) .
-Salem Zinat. Shikh FAtholahi Mahmood , Rezaiayan Mohsen . prevalence of obesity and abdominal obesity in adults aged 30 old and above in Rafsanjan in 2002 . 14th European congress on obesity . 3-6 June . Athens, Greece . ( Obesity review . 2005: 6 ( supple 1) ; p245 .(poster)
-Salem Zinat , Neshat Ali, Bagherian Kivan, Shikh Fatholahi Mahmood, Sajjad Mohamad Ali. Prevalence of diabetes mellitus in adult in rafsanjan 2002 . 10Th Arab Conference
-N-zia Sheikholslami , M Rezaeian , Z Salem . Epidemiologic, diagnosis and supportive aspects of HIV +  patents covered by Rrafsanjan. Clinic (1996- 2005). 30 August -1 September 2006 .Programme and Abstract Book. 
- Koohpayeh A . Salem Z , Mozhaeghnloo Z et al . Survey of aflatoxin M1 contamination level in cow,s milk in Tehran . . Iranian Journal pharmaceutical sciences . spring 2007 . 13( 2 ) . suppl p 25 . proceeding the 9 th Iranian congress of toxicology . Abstracts of 9 th Iranian congress of toxicology
- Zinat Salem , Dr Reza Vazirinejad .Prevalence of obesity and metabolic syndrome in adolescent girls in South East of Iran .2007. 16th European Congress on Obesity. 14-17 may .Geneva . Switzerland.  International Journal of obesity . may 2008 ;32 supplement 1 .161
-Zinat Salem , rezaeian Mohsen . Study of hypertension status and association with obesity and abdominal obesity in students of Rafsanjan university of medical sciences . . Programme and abstract book . Geneva Forum Towards Global Access to Health . 2ed edition . Strengthen health systems and the global health workforce . 25-28 may 2008 . international conference center Geneva
-Salem zinat , khatami f ,Amini F . Studu of some factors of metabolic syndrome in primary school girls in Rafsanjan . J of Research in Medical Sciences . bimonthly J of Clinical Medicine . 2ed Iranian congress of endocrinology & metabolism update 22-24 april 2009. .91.
-Salem Zinat , Vazirinejad Reza . Nutritional evaluation in samples of adolescent girls ( second and high school ) using anthropometric measurement ( body mass index , Waist Circumference ) south east of Iran . Annals of Nutr & Metabolism . Abstracts 19th international congress of nutrition.300 . October 4-9 , 2009 ,Bangkok , Thailand .
-Rezaeian Mohsen ,Salem Zinat . Nutritional evaluation using anthropometric measurement ( body mass index , Waist Circumference &Mid Arm Circumference ) in students of south east of Iran . Annals of Nutr & Metabolism . Abstracts 19th international congress of nutrition. 300 . October 4-9 , 2009 ,Bangkok , Thailand .
-Salem Z Rezaeain M Prevalence of some component metabolic syndrome in children . 18Th European congress of obesity . Turkey Istanbul 25-28 May 2011
-Survey of some metabolic syndrome factors among primary school girls . Iran (Rafsnjan city) . 2008 ECO 2012 . May 12, 2012 in Lyon, France.

 

 

 

منو اصلی
پیوندهاخدمات تحت وبفرمهاي الکترونیک
اوقات شرعی
آمار سایت
 بازدید این صفحه : 7293
 بازدید امروز : 3497
 کل بازدید : 24181758
 بازدیدکنندگان آنلاين : 14
 زمان بازدید : 1.1851
site map | home