• ..

  • ..

صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap

 

            شرح وظایف پرسنل معاونت غذا ودارو

 

       رئیس اداره  امور عمومی

  جناب آقای مهندس علی دانشور

-نظارت و برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف پرسنلی نظیر مرخصی ها ،ماموریت ها ،ترفیع و انتصاب و سایر امور مشابه.

- کنترل حضور و غیاب کارکنا ن واحد مربوطه و تنظیم گزارش لازم جهت ارائه به مسئولین ذیربط.

- رسیدگی و انجام  امور پرسنلی واحد از قبیل مرخصی ها، ماموریتها ، انتقال ، استخدام ، ترفیع ، اضافه کار ، صدور احکام پرسنلی و سایر مشابه    با اطلاع وتائید مسئول مافوق.

-نظارت بر  انجام فرایند سریع ثبت و توزیع و تحریر مکاتبات واحد با سایر سازمانها و واحدهای دیگر.

-بررسی و نظارت لازم جهت برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی.

- بررسی و تحقیق لازم جهت برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحد وانجام اقدامات لازم جهت تامین آن.

   

 

        مدیر دارو

        جناب آقای دکترسعید حسین زاده فلاح

-     مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن.

-     تحقیق در خصوص داروهای جدید و شناسایی خواص، عوارض و تداخلات آنها جهت آموزش اهل فن و آحاد مردم.

-     تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی جمع اوری شده از مراکز بهداشتی درمانی سطح استان و ارائه پس خوراند .

-     اطلاع رسانی دارویی و عوارض ناخواسته دارویی و بررسی نسخ پزشکان در واحد کمیته تجویز و مصرف منطقی.

-- مدیریت واحد RUD,ADR, DPIC

 

        کارشناس دارویی 

        جناب آقای دکتروحید امامبخشی     

-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن.

تحقیق در خصوص داروهای جدید و شناسایی خواص، عوارض و تداخلات آنها جهت آموزش اهل فن و آحاد مردم.

تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی جمع اوری شده از مراکز بهئداشتی درمانی سطح استان و ارائه پس خوراند

پایش مدون و مستمر واحدهای تحت پوشش.

- بررسی نسخ و برگزاری کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو و توصیه دردسترس ترین و مناسبترین داروی موجود برای نسخه شدن توسط پزشک (RUD)

 - بروز رسانی سایت

 -اطلاع رسانی در خصوص دارو و سموم و پاسخگویی به سوالات مراجعین .

- فعالیت درواحد اطلاع رسانی دارو وسموم  (DPIC)

-تهیه مطالب علمی و مناسبتی جهت چاپ در جراید

 

 

 

 

      کارشناس دارویی 

 

        سرکار خانم دکتر آزاده غلامی       

-  مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن.

- تحقیق در خصوص داروهای جدید و شناسایی خواص، عوارض و تداخلات آنها جهت آموزش اهل فن و آحاد مردم.

- تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی جمع اوری شده از مراکز بهئداشتی درمانی سطح استان و ارائه پس خوراند

- پایش مدون و مستمر واحدهای تحت پوشش.

- بررسی نسخ و برگزاری کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو و توصیه دردسترس ترین و مناسبترین داروی موجود برای نسخه شدن توسط پزشک (RUD)

 - بروز رسانی سایت

 -اطلاع رسانی در خصوص دارو و سموم و پاسخگویی به سوالات مراجعین .

- فعالیت درواحد اطلاع رسانی دارو وسموم  (DPIC)

-تهیه مطالب علمی و مناسبتی جهت چاپ در جراید

 

  کارشناس دارویی

سرکار خانم دکتر هماالسادات فصیحی 

-     مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن.

-     تحقیق در خصوص داروهای جدید و شناسایی خواص، عوارض و تداخلات آنها جهت آموزش اهل فن و آحاد مردم.

-     تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی جمع اوری شده از مراکز بهداشتی درمانی سطح استان و ارائه پس خوراند .

-     پایش مدون و مستمر واحدهای تحت پوشش.

-     پیگیری داروهای نایاب و توصیه دردسترس ترین و مناسبترین داروی موجود برای نسخه شدن توسط پزشک.

-     پیگیری امور مربوط به شیر خشک.

-    اعلام سهمیه دارو خاص و هماهنگی با شرکت ها.

- فعالیت در واحد اطلاع رسانی دارو وسموم  (DPIC) وپیگیری تماس های تلفنی 1490

- فعالیت در واحد ADR

- پیگیری شکایات دارویی مربوط به بیمارستان

-تهیه مطالب علمی و مناسبتی جهت چاپ در جراید

 -اطلاع رسانی در خصوص دارو و سموم و پاسخگویی به سوالات مراجعین .

 

  کارشناس دارویی 

   سرکار خانم دکتر آرزو عزیزی  (نیروی طرح)

- مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن.

- تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات دارویی جمع اوری شده از مراکز بهداشتی درمانی سطح استان و ارائه پس خوراند

- پایش مدون و مستمر واحدهای تحت پوشش.

- نظارت بر کیفیت سرویس دهی داروخانه ها و شرکتهای توزیع  دارو و مراکز درمانی.

- نظارت بر امور فنی و اداری داروخانه ها .

- نظارت بر توزیع دارو در بیمارستان و سایر موارد و پیشنهادات  مناسب جهت تسهیل در امور مربوط.

- رسیدگی به امور متقاضیان کسب صلاحیت تاسیس، انتقال محل و انتقال سرمایه داروخانه ها.

- نظارت بر امور دارویی داروخانه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی و مراکز ترک اعتیاد.

 

 کارشناس دارویی

سرکار خانم نسرین فهیمی

-  بررسی تقاضای داروسازان

- صدور پروانه داروسازان                                                                                                                           

 

 مسئول داروی مخدر

جناب آقای حسن مختاری

- موجودی داروهای مخدر و انجام بازرسیهای مستمر از مراکز دریافت داروی مخدر.

- رسیدگی به پرونده بیماران دریافت کنندگان داروهای اعتیاد اور و نظارت بر نحوه تحویل دارو به بیماران و بیمارستانها ی تابعه

 -نظارت بر تنظیم امار در مورد تعیین تعداد بیماران سرطانی شهرستان ، میزان مواد مخدر، میزان کشفیات مواد مخدر و امار ماهیانه به      معاونت.

- بررسی و کنترل دقیق دفاتر و نسخ اداره و کلیه بیمارستانهای دانشگاه در مورد مصرف داروهای مخدر.

- براورد نیاز دارویی شهر و مراکز ، بیمارستانها، داروخانه ها بر اساس نیاز و مصرف داروی واحدهای تابعه.

- تعیین براوردنیاز استان به داروهای مخدر و الکل سفید و مطلق و نظارت مستمر و کنترل موجودی داروهای مخدر و انجام بازرسیهای مستمر از مراکز دریافت داروی مخدر

- برآورد نیاز دارویی شهر و مراکز ،بیمارستان ، داروخانه ها بر اساس نیاز و مصرف داروی واحدهای تابعه .

            

   انبار دار دارو و مخدر

    جناب آقای حجت زین الدینی      

-     صدور قبض انبار جهت اموال خریداری شده پس از تحویل آنها به انبار .

-     صدور حواله انبار برای اموال تحویلی (از انبار ) به قسمتهای مختلف واحد .

-     طبقه بندی و مرتب نمودن کالا در محل های مشخص شده .

-     رسیدگی به موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار و دفاتر و نظارت بر ورود و خروج لوارم وکالا و اجناس و امضاء کلیه    اسناد مربوطه .

-     نظارت و کنترل برکالاهای خریداری شده و موجود در انبار از نظر حفظ کیفیت و جلوگیری از فاسد شدن انها.

-     صدور درخواست خرید کالای مورد نیاز واحد با هماهنگی مسئول ما فوق .

-     تطبیق مشخصات کالاهای خریداری شده با درخواست خرید و فاکتور آن طبق نمونه اصلی .

-     کنترل کالای خریداری شده از نظر کمی و کیفی  و اسناد صادره توسط کارپردازی واحد.

-     ثبت کالاهای تحویلی و دریافتی  در کارتهای انبار و دفاتر و نظارت بر ورود و خروج لوازم و کالا و اجناس امضاء کلیه اسناد مربوطه .

-     رسیدگی به موجودی انبار  و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار ( انبار گردانی در فواصل معین و مطلع نمودن امور تدارکات و کارپردازی جهت تجدید سفارش خرید کالاهای مورد نیاز واحد )

-     اعلام وصول برای اجناس خریداری شده یا دریافتی از دیگر واحدهای دانشگاه .

-     تهیه وتکمیل و ارسال فرم انبارگردانی در پایان هر سال به مراجع ذیربط.

-     حفظ و نگهداری کالاهای موجود در انبار با رعایت نکات حفاظتی و ایمنی.

-     انجام مشورت با مسئول ما فوق جهت انجام بهینه امور و ارائه گزارش لازم بصورت دوره ای.

-     انجام سایر امور مربوطه طبق دسور ما فوق مطابق مقررات.

                                                                             

متصدی اموردفتری و دبیرخانه

جناب آقای سبحان سلمانی

-     ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره دررایانه  یا دفاتر مربوطه.

-     پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی انها درصورت  لزوم فراهم اوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان.

-     تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها.

-     تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق.

-     تهیه صورت مایحتاج  اداری کارمندان و تدارک وتوزیع انها – همکاری با مسئول دفتر در زمینه آماده کردن سوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه.

 

 بایگانی

سرکار خانم عصمت پاریزی

-     دریافت وثبت نامه های صادره و وارده جهت حفظ و نگهداری انها در بایگانی

-     تفکیک و جداسازی نامه ها وپیوست ها و سوابق انها.

-     ثبت ،ضبط و نگهداری اسناد مدارک و مستندات مربوط به نامه ها .

-     تحویل پرونده ها به واحدهای ذیربط و اخذ رسید از انها.

-     توجه به جاربزی و چیدمان پرونده ها در فایل و قفسه های مربوطه.

-     مطالعه و بررسی مدارک ومستندات و سوابق نامه ها و دقت در بایگانی وانجام سایر امور مربوطه بر حسب مقام مافوق .           


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان     
نظر شما در مورد خدمات و نظارت های معاونت غذا و دارو چیست؟

عالی
خوب
ضعیف

 

 

 بازدید این صفحه : 3528
 بازدید امروز : 23
 کل بازدید : 685322
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1/6230

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار طالقانی- معاونت غذا و دارو - کد پستی:

 تلفن:5-03434283702 نمابر:ایمیل:fdo@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمام تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 www.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss